Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 351/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-07-21

Sygn. akt I C upr 351/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca

Protokolant: Małgorzata Szczęsna

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2016 roku w Ś.

sprawy z powództwa (...) SA w W.

przeciwko A. S.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego A. S. na rzecz strony powodowej (...) SA w W. kwotę 3.732 zł (trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi:

- od kwoty 1.244 zł od dnia 31.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.,

- od kwoty 1.244 zł od dnia 30.04.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.

- od kwoty 1.244 zł od dnia 31.07.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.

oraz wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi

- od kwoty 1.244 zł od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 1.244 zł od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty

- od kwoty 1.244 zł od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty

II. zasądza od pozwanego A. S. na rzecz strony powodowej (...) SA w W. kwotę 61,76 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) SA z/s w W. wniosła w dniu 08 października 2015 r. do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu A. S. o zasądzenie na jej rzecz nakazem zapłaty kwoty 3.732 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot: 1.244 zł od dnia 31.01.2014 r. do dnia zapłaty, 1.244 zł od dnia 30.04.2014 r. do dnia zapłaty, oraz 1.244 zł od dnia 31.07.2014 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu.

W uzasadnieniu strona powodowa twierdziła, że pozwany zawarł z nią umowę ubezpieczenia na okres od 04.11.2013 r. do 03.11.2014 r. o nr (...) za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu m-ki A. (...) nr VIN (...) nr rej. (...). Składka ubezpieczeniowa w kwocie 4.979 zł miała być zapłacona w 4 ratach: 1 rata w kwocie 1.247 zł płatna do dnia 14.11.2013 r. (zapłacona w całości), 2 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 30.01.2014 r. (nie została zapłacona), 3 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 29.04.2014 r. (nie została zapłacona), 4 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 30.07.2014 r. (nie została zapłacona). Nadto strona powodowa wskazała, że w związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty składki strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty.

Po wydaniu przez ww. Sąd nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 09 listopada 2015 r. pozwany wniósł sprzeciw od tego nakazu oraz wniosek o rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych. Postanowieniem z dnia 01 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej jako sądu właściwości ogólnej pozwanego.

Po przekazaniu sprawy do tut. Sądu strona powodowa w piśmie z dnia 21.04.2016 r. podtrzymała swoje stanowisko w całości.

Na rozprawie w dniu 14.06.2016 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa wskazując, iż nie posiada legitymacji biernej w niniejszej sprawie podnosząc, że był jedynie ubezpieczającym pojazd, a nie jego posiadaczem. Pozwany wskazał, że pojazd, w czasie gdy kończył się poprzedni okres jego ubezpieczenia, pozostawał na terenie posesji pozwanego, gdyż pojazd ten na zlecenie jego właściciela A. K. był naprawiany przez pozwanego i na prośbę A. K. pozwany zawarł ze stroną powodową umowę ubezpieczenia, wskazaną w pozwie, natomiast składkę miał opłacać A. K., który wpłacił pierwsza ratę składki i to on był posiadaczem tego pojazdu w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i to on powinien być legitymowany biernie w niniejszej sprawie.

W ustosunkowaniu się do takiego stanowiska pozwanego strona powodowa przyznała, że A. K. wpłacił pierwszą ratę składki, o której mowa była w pozwie, lecz zaprzeczyła by to on był legitymowany biernie w niniejszym postępowaniu. Fakt, iż był on właścicielem pojazdu oraz fakt, że dokonał zapłaty pierwszej raty składki nie stanowi podstawy do skierowania powództwa przeciwko A. K.. Strona powodowa wyjaśniła, że umowa ubezpieczenia nr (...) jest umową pakietową, co oznacza że zawiera w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń, oraz sprecyzowała, że w niniejszym postępowaniu strona powodowa dochodzi zapłaty składki tylko i wyłącznie za ubezpieczenie autocasco wynikające z ww. umowy ubezpieczenia. Strona powodowa nie dochodzi natomiast zapłaty za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wynikające z tej umowy. Jako podstawę prawną swojego roszczenia strona powodowa wskazała art. 808 § 2 Kc. Strona powodowa wskazała też, że nie twierdzi, iż pozwany jest posiadaczem ww. pojazdu a fakt, czy pozwany był posiadaczem pojazdu bądź też jego właścicielem oraz czy dokonał opłaty pierwszej raty składki pozostaje bez znaczenia.

Sąd ustalił ponadto w sprawie następujący stan faktyczny:

Pozwany jako ubezpieczający zawarł ze stroną powodową umowę ubezpieczenia na okres od 04.11.2013 r. do 03.11.2014 r. o nr (...) pojazdu m-ki A. (...) nr VIN (...) nr rej. (...), będącego własnością A. K..

Składka ubezpieczeniowa w kwocie 4.979 zł miała być zapłacona w 4 ratach: 1 rata w kwocie 1.247 zł płatna do dnia 14.11.2013 r., która zapłacona w całości przez A. K., 2 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 30.01.2014 r. (nie została zapłacona), 3 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 29.04.2014 r. (nie została zapłacona), 4 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 30.07.2014 r. (nie została zapłacona).

W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty składki strona powodowa wezwała pozwanego do zapłaty wezwaniem z dnia 10.08.2015 r.

(bezsporne a nadto tak dokumenty: umowa ubezpieczenia nr (...) – k.38-41, kopia dowodu rejestracyjnego – k.41-42, przedsądowe wezwanie do zapłaty - k.31)

Umowa ubezpieczenia nr (...) była umową pakietową, zawierając w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń, w tym z tytułu tzw. OC/ZK, autocasco i (...), a składka z tytułu umowy ubezpieczenia w zakresie tzw. autocasco wynosiła łącznie 4.979 zł i miała być zapłacona w 4 ratach: 1 rata w kwocie 1.247 zł płatna do dnia 14.11.2013 r., 2 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 30.01.2014 r., 3 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 29.04.2014 r., 4 rata w kwocie 1.244 zł płatna do dnia 30.07.2014 r.

Dowód: - umowa ubezpieczenia nr (...) – k.38-41,

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne.

Zgodnie z art. 808 § 1 Kc ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Zgodnie z art. 808 § 2 Kc roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego pozwany jako ubezpieczający zawarł ze stroną pozwaną umowę ubezpieczenia pojazdu m-ki A. (...) o nr rej. (...) na cudzy rachunek, tj. na rachunek właściciela pojazdu A. K.. Wynika to wprost z treści umowy ubezpieczenia nr (...), w której A. K. jest wskazany jako właściciel pojazdu, a zawierający tę umowę pozwany jest wskazany jako ubezpieczający ten pojazd. W tej sytuacji zgodnie z art. 808 § 2 Kc obowiązek opłacania składki obciąża wyłącznie ubezpieczającego, a więc pozwanego. Nadto strona powodowa sprecyzowała, że w niniejszym postępowaniu dochodzi zapłaty brakującej kwoty składki tylko i wyłącznie za ubezpieczenie autocasco wynikające z ww. umowy ubezpieczenia, będącej umową tzw. pakietową. Strona powodowa nie dochodziła natomiast od pozwanego zapłaty składki za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wynikające z tej umowy. W tej sytuacji zgodzić się należy ze stroną powodową, że fakt, czy pozwany był posiadaczem pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz czy to on czy kto inny dokonał opłaty pierwszej raty składki (której strona powodowa nie dochodziła zresztą w niniejszym postępowaniu przyznając że została ona opłacona) pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Sąd pominął z tego powodu dowód z zeznań świadka A. P., zgłoszony przez pozwanego na rozprawie w dniu 21.07.2016 r. (art. 227 Kpc).

Pozwany posiadał zatem legitymację bierną w niniejszym postępowaniu, a ponieważ poszczególne raty brakującej części składki za ubezpieczenie autocasco nie zostały opłacone w ustalonych w umowie terminach, podlegały zasądzeniu od pozwanego na rzecz strony powodowej, o czym orzeczono w pkt I wyroku, wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, o czym orzeczono na podstawie art. 481 Kc, mając na uwadze granice żądania pozwu w tym zakresie (art. 321 Kpc).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 2 Kpc obciążając kosztami postępowania pozwanego, mając na uwadze że powództwo okazało się zasadne w całości. Zasądzona od pozwanego na rzecz strony powodowej kwota 61,76 zł stanowi sumę celowych w rozumieniu art. 98 § 1 i 2 Kpc kosztów procesu poniesionych przez stronę powodową, na którą składała się kwota 47 zł tytułem opłaty od pozwu oraz kwota 14,76 zł tytułem kosztów notarialnego uwierzytelnienia pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi strony powodowej (k.51-52).

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alina Kowalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Data wytworzenia informacji: