Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 435/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-11-22

Sygn.akt.I.C.upr. 435/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2013 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska

Protokolant Alina Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013 r. w Środzie Śląskiej

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w Luxembourg

p/ko J. L.

o zapłatę

oddala powództwo

Z)

1. (...)

2. (...)

22.11.2013 r.

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego w Lublinie w dniu 02 stycznia 2013 r. strona powodowa (...) S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu J. L. pozew o zapłatę kwoty 754,44 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 87,98 zł. od dnia 19 czerwca 2002 r. do dnia zapłaty, od kwoty 353,41 zł od dnia 19 lipca 2002 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 313,05 zł od dnia 18 sierpnia 2002 r. do dnia zapłaty. Nadto strona powodowa wniosła o zasądzenie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 30 grudnia 2006 r. przejęła od (...)sp. z o.o. prawa do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Przedmiotowa wierzytelność była również przedmiotem umowy cesji z dnia 27 sierpnia 2003 r. na rzecz (...)sp. z o.o. od (...) sp. z o.o.Pozwany do chwili obecnej nie uregulował zadłużenia wynikającego z faktury nr (...)z dnia 28 maja 2002 r. płatnej do dnia 18 czerwca 2002 r. na kwotę 87,98 zł, faktury nr (...) dnia 27 czerwca 2002 r. płatnej do dnia 18 lipca 2002 r. na kwotę 353,41 zł. oraz faktury nr (...)z dnia 27 lipca 2002 r. płatnej do dnia 17 sierpnia 2002 r. na kwotę 313,05 zł. w związku z czym powództwo w ocenie strony powodowej stało się konieczne.

Nakazem zapłaty z dnia 07 stycznia 2013 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy dla Lublina-Zachód w L.w sprawie o sygn. akt VI Nc-e (...)nakazał pozwanemu aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu zapłacił stronie powodowej (...)z siedzibą w Luxembourg kwotę 754,44 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 87,98 zł. od dnia 19 czerwca 2002 r. do dnia zapłaty, od kwoty 353,41 zł. od dnia 19 lipca 2002 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 313,05 zł. od dnia 18 sierpnia 2002 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 210 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu albo wniósł w tym terminie sprzeciw.

W dniu 17 stycznia 2013 r. pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym podnosząc zarzut przedawnienia.

Postanowieniem z dnia 07 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy dla Lublina-Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwanego J. L. łączyła z operatorem sieci komórkowej (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W ramach tejże umowy powstały wierzytelności wynikające z faktury nr (...) płatnej do dnia 18 czerwca 2002 r. na kwotę 87,98 zł., faktury nr (...) płatnej do dnia 18 lipca 2002 r. na kwotę 353,41 zł. oraz faktury nr (...) płatnej do dnia 17 sierpnia 2002 r. na kwotę 313,05 zł.

Niesporne

(...) S.A.z siedzibą w W.zbył wierzytelności wobec pozwanego w drodze umowy z dnia 27 sierpnia 2003 r. zawartej z (...)sp. z o.o. z siedzibą w P.. Następnie (...). sp. z o.o. z siedzibą w W.zbyło przedmiotowe wierzytelności w dniu 30 grudnia 2006 r. na rzecz strony powodowej.

Dowody: umowa o przelew wierzytelności z dnia 27 sierpnia 2003 r. – k. 25

umowa sprzedaży wierzytelności z dnia 30 grudnia 2006 r. – k. 26

częściowy wykaz wierzytelności - k. 32

zawiadomienie o cesji wierzytelności – k. 31

Sąd zważył, co następuje :

Powództwo w sprawie należało oddalić.

Strona powodowa wywodzi swoje roszczenie wobec pozwanego z zawartej przez pozwanego z (...) sp. z o.o. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz faktu nabycia tej wierzytelności w dniu 30 grudnia 2006 r..

Pozwany nie zaprzeczył prawdziwości twierdzeń i dowodów przedstawionych przez stronę powodową podniósł natomiast zarzut przedawnienia całości dochodzonego pozwem roszczenia.

Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określa art. 118 k.c. ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2009 r. III CZP 20/09 OSNC 2010/1/12, Biul.SN 2009/5/7) Elementy istotne umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostały wystarczająco uregulowane przez inne przepisy w rozumieniu art. 750 k.c., a więc przez Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. Fakt prawnego uregulowania umów telekomunikacyjnych w Prawie telekomunikacyjnym z 2004 r. oznacza, że do tych umów, choć są to umowy o świadczenie usług, nie mają zastosowania przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.).

Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych zawartej na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (DzU2000 Nr 73 poz. 852) również będzie określał art. 118 k..c.

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia dla roszczeń zawiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

Po upływie okresu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się zarzutu przedawnienia. ( art. 117 § 2 k.c.) Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. ( art. 120 § 1 k.c.)

Z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową wynika, że w chwili wniesienia pozwu roszczenie główne było już przedawnione.

Termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe jakim jest roszczenie z tytułu odsetek wynosi trzy lata.( art. 118 k.c.)Ustanowiony w art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się bowiem do roszczeń o odsetki za opóźnienie, z tym, że roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego. ( uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. akt III CZP 42/04 Biuletyn SN 2005/1/9)

Akcesoryjny charakter odsetek powoduje, że wraz z przedawnieniem roszczenia głównego przedawniają się roszczenia o świadczenia uboczne choćby nie upłynął jeszcze termin ich przedawnienia.

W ocenie Sądu pozwany skutecznie podniósł zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia co skutkowało oddaleniem powództwa w całości.

Zarządzenie:

1.  (...)

2.  (...)

3.  kal. 14 dni

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Gałęzowska
Data wytworzenia informacji: