Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 183/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-10-29

Sygn. akt II K 183/13

1 Ds.1540/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2013r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: SSR Radosław Gluza

Protokolant: Agnieszka Chmielowiec

przy udziale prokuratora: Tomasza Błaszczyka z Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 01 października 2013r. i 29 października 2013r. w Ś.

sprawy

S. P. (P.)

syna Z. i M. zd. W.

urodzonego (...) w Ś.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 09 listopada 2012 roku w M., posiadał wbrew przepisom ustawy środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włóknistych w ilości 3,33 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

II.  w nocy 09 listopada 2012 roku w M. udzielił W. S. wbrew przepisom ustawy środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włóknistych, w ten sposób, że poczęstował go lufkę wypełnioną tym zielem,

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

orzeka:

I.  na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego S. P. w zakresie zarzucanych mu czynów opisanych w części wstępnej wyroku, przy czym przyjmuje, że zarzucony oskarżonemu czyn, opisany w pkt I części wstępnej wyroku, wypełnia znamiona czynu z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

II.  na podstawie art. 67 § 1 k.k. wyznacza oskarżonemu S. P. okres 2 (dwóch) lat próby;

III.  na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 § 7 k.k. i art. 49 § 1 k.k. orzeka od oskarżonego S. P. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości 600 zł (sześciuset złotych);

IV.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci dwóch worków foliowych z zapięciem strunowym z zawartością ziela konopi innych niż włókniste oraz lufki szklanej z zawartości drobin koloru czarnego, ujętych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/86/13 pod poz. 2 i 5 na k. 42 a.s. oraz w wykazie dowodów rzeczowych nr II/87/13 pod poz 12 na k. 43 a.s., przechowywanych w magazynie Komendy Powiatowej Policji w Ś., zarządzając ich zniszczenie;

V.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca oskarżonemu S. P. dowody rzeczowe w postaci pustych worków foliowych oraz worka foliowego z zawartością suszu roślinnego, ujęte w wykazie dowodów rzeczowych nr I/86/13 pod poz. 1, 3, 4, 6 – 11, na k. 42 a.s., przechowywane w magazynie Komendy Powiatowej Policji w Ś.;

VI.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonego S. P. na rzecz Skarbu Państwa zwrot wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania w sprawie w wysokości 525,13 zł i na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. nr 49 poz. 223 z późn. zm.) wymierza mu opłatę w kwocie 80 zł.

UZASADNIENIE WYROKU

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego, Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 09 listopada 2012r. oskarżony S. P. spotkał się ze znajomym W. S., w okolicach dworca kolejowego w M.. Mężczyźni spożywali piwo a następnie udali się do komórki znajdującej się obok miejsca zamieszkania S. P. przy ul. (...).

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonego S. P., k. 48, 68,

częściowo zeznania świadka W. S., k. 23, 69.

S. P. wyjął schowany w komórce worek foliowy w którym znajdowało się łącznie 3,33 g ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz 17,1 grama suszu roślinnego z łodyg konopi włóknistych (o zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu mniejszej niż 0,2% w przeliczeniu na suchą masę). Oskarżony dostał całość suszu we wcześniejszym okresie czasu od nieustalonej osoby.

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonego S. P., k. 48, 68,

częściowo zeznania świadka W. S., k. 23, 69,

protokół oględzin rzeczy, k. 14,

protokół użycia wagi, k. 16,

protokół użycia testera narkotykowego, k. 17,

opinia z przeprowadzonych badań chemicznych, k. 40 – 41.

S. P. nabił szklaną lufkę zielem konopi innych niż włókniste a następnie ją zapalił, częstując W. S., któremu wcześniej zdarzało się okazjonalnie palić marihuanę.

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonego S. P., k. 48, 68,

częściowo zeznania świadka W. S., k. 23, 69.

W pewnym momencie pod komórkę podjechali radiowozem funkcjonariusze Komendy powiatowej Policji w Ś., którzy dostali zawiadomienie o głośno zachowującej się młodzieży. W. S. na widok samochodu policyjnego kilkakrotnie próbował wrzucić worek foliowy z suszem roślinnym na półkę, co mu się nie udawało. Policjanci widząc jego zachowanie weszli do komórki, gdzie wyczuli charakterystyczny zapach marihuany, a następnie ujawnili worek foliowy z zawartością suszu roślinnego. S. P. przekazał funkcjonariuszom Policji szklaną lufkę z pozostałością marihuany, po czym został zatrzymany wraz z W. S., w związku z posiadaniem środków odurzających.

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonego S. P., k. 48, 68,

częściowo zeznania świadka W. S., k. 23, 69,

zeznania świadka P. N., k. 34, 71v – 72,

protokół przeszukania oskarżonego S. P., k. 2 – 4,

protokół przeszukania pomieszczeń gospodarczych, k. 5 – 7.

Oskarżony S. P. ma 32 lata, jest kawalerem, nie posiada dzieci. Oskarżony z zawodu jest technikiem teleinformatykiem, pracuje w firmie (...) w Komornikach uzyskując miesięcznie 1860 zł brutto. Nie był leczony psychiatrycznie, ani odwykowo. Leczył się neurologicznie z powodu urazu kręgosłupa. S. P. nie był karany sądownie za przestępstwa.

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego S. P., k. 48, 68,

informacja z Krajowego Rejestru Karnego, k. 49,

notatka urzędowa w trybie art. 213 § 1 k.p.k., k. 50.

Oskarżony S. P. będąc słuchany w toku postępowania przygotowawczego przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów i wyjaśnił okoliczności ich popełnienia. W toku rozprawy zmienił częściowo swoje uprzednie stanowisko i zaprzeczył temu aby udzielił środka odurzającego W. S..

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Dokonując ustaleń faktycznych w sprawie sąd oparł się przede wszystkim na pierwszych wyjaśnieniach oskarżonego S. P. oraz zeznaniach świadka W. S.. Zdaniem sądu relacje złożone przez nich na etapie postępowania przygotowawczego pozostawały w pełni spójne, logiczne, przez co podlegały ocenie jako zasługujące na uwzględnienie. Z kolei późniejsza zmiana wyjaśnień przez oskarżonego, jak również zeznań przez świadka W. S., nie była dla sądu wiarygodna. W ocenie sądu zaprzeczenie przez nich na rozprawie faktowi udzielenia przez S. P. marihuany W. S., stanowiło jedynie próbę ochrony ich osób. Zarówno oskarżony jak i świadek, nie potrafili bowiem w logiczny sposób wytłumaczyć, dlaczego będąc słuchanymi w toku postępowania przygotowawczego w sposób odmienny przedstawili wskazane okoliczności, potwierdzając ich zaistnienie.

W zakresie ustaleń faktycznych w sprawie sąd w całości wziął pod uwagę zeznania świadka P. N.. W ocenie sądu świadek ten w sposób zgodny z prawdą podał okoliczności, które były jego udziałem.

Sąd oparł się ponadto na zgromadzonych dowodach o charakterze materialnym, wyszczególnionych w pierwszej części uzasadnienia. Sąd dał im wiarę jako w pełni wypełniającym wymogi stawiane takim dowodom oraz nie znajdując żadnych podstaw do podważenia ich wiarygodności. Mając na uwadze treść opinii z przeprowadzonych badań chemicznych, sąd ustalił, że spośród zabezpieczonego oskarżonemu suszu roślinnego środek odurzający stanowiło jedynie 3,33g.

Dokonując oceny przedstawionych powyżej dowodów sąd uznał, że sprawstwo i wina oskarżonego S. P. w przedmiocie zarzuconych mu czynów, nie budzą wątpliwości.

Zachowanie oskarżonego S. P. opisane w pkt I części wstępnej wyroku wypełniało znamiona występku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Oskarżony posiadał bowiem w dniu 09 listopada 2012r. w M., wbrew przepisom ustawy, 3,33 g środka odurzającego w postaci ziela konopi innej niż włókniste. Przyjmując że czyn oskarżonego stanowi wypadek mniejszej wagi sąd miał na uwadze rodzaj posiadanego przez niego środka odurzającego, tzw. miękkiego narkotyku oraz jego ilość, która była niewielka.

Czyn zarzucony oskarżonemu w pkt II części wstępnej wyroku realizował dyspozycję art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. S. P. w dniu 09 listopada 2012r. w M. wbrew przepisom ustawy udzielił bowiem W. S. środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, częstując go lufką wypełnioną tym środkiem.

Dokonując ustaleń w zakresie sprawstwa i winy S. P. w zakresie zarzucanych mu czynów, zagrożonych karami pozbawienia wolności nie przekraczającymi 3 lat, Sąd Rejonowy uznał za zasadne zastosowanie wobec niego środka probacyjnego w postaci warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Sąd nie miał wątpliwości co do zawinienia po stronie oskarżonego, przy czym stopień winy nie był znaczny. Na powyższą ocenę wpływ miały okoliczności popełnienia czynu, tj. rodzaj i ilość posiadanego środka odurzającego oraz właściwości i warunki osobiste oskarżonego – a w tym przede wszystkim uprzednia niekaralność, wskazujące na incydentalny charakter czynu.

Czyny jakich dopuścił się oskarżony, pozostają społecznie szkodliwym w stopniu wyższym niż znikomy, niemniej jednak przy uwzględnieniu przesłanek określonych w art. 115 § 2 k.k. stwierdzić należy, że nie jest on znaczny w rozumieniu art. 66 § 1 k.k. Na taką ocenę wpływają przede wszystkim opisane już powyżej okoliczności związane z posiadaniem przez oskarżonego środka odurzającego oraz jego udzieleniem. W tym miejscu wskazać należy, że oskarżony udzielił niewielkiej ilości środka odurzającego swojemu koledze, który jest osobą pełnoletnią i w przeszłości sięgał już po marihuanę.

Zdaniem sądu po stronie oskarżonego S. P. występuje pozytywna przesłanka kryminologiczna. Nie był on dotąd karany sądownie za jakiekolwiek przestępstwa, a jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania oskarżony będzie przestrzegać porządku prawnego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. umorzył warunkowo postępowania karne wobec oskarżonego, oznaczając okres próby na 2 lata. Sąd uznał, że zastosowanie wskazanego środka probacyjnego w stosunku do oskarżonego będzie wystarczające dla zapobieżenia ponownemu popełnieniu przez niego czynu zabronionego.

Jednocześnie na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 § 7 k.k. i art. 49 § 1 k.k. orzeczono wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 600 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ocenie sądu świadczenie pieniężne orzeczone wobec S. P., ma spełnić dwojaką funkcję jako instytucja o charakterze probacyjnym, znajdująca zastosowanie przy warunkowym umorzeniu postępowania. Przede wszystkim świadczenie to, winno stanowić względem jego osoby środek o oddziaływaniu wychowawczym, a nadto stanowić formę zadośćuczynienia interesowi publicznemu za popełniony czyn.

Sąd w pkt IV części dyspozytywnej wyroku, kierując się treścią art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, orzekł przepadek dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających, zarządzając ich zniszczenie. Z kolei w pkt V orzeczono o zwrocie oskarżonemu pozostałych dowodów rzeczowych, które stanowią jego własność, a których posiadanie nie jest zabronione.

Na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. sąd zasądził od oskarżonego S. P. na rzecz Skarbu Państwa poniesione przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania uzasadnione wydatki obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. 2003 r. nr 108 poz. 1026) Na łączną kwotę zasądzoną od oskarżonego z tego tytułu w wysokości 525,13 zł składała się kwota: 50 zł – zapytania do K., ryczałt za doręczenia w toku postępowania przygotowawczego i sądowego – 40 zł, koszt opinii Laboratorium Kryminalistycznego – 435,13zł.. Natomiast na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. 1973 r. Nr 27 poz. 152 z późn. zm.) sąd wymierzył oskarżonemu opłatę w wysokości 80 zł. Rozstrzygając o kosztach sądowych, sąd miał na uwadze aktualną sytuację materialną oskarżonego, który osiąga stałe dochody, w wysokości umożliwiającej mu pokrycie kosztów sądowych.

SSR Radosław Gluza

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogusława Raszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Gluza
Data wytworzenia informacji: