Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 440/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2017-01-17

Sygn. akt II W 440/16

(...)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Radosław Gluza

Protokolant: Karolina Raszowska

przy udziale oskarżyciela publicznego ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 01 grudnia 2016 r. i 17 stycznia 2017 r. w Ś.

sprawy

J. M. (1) z d. L.

córki E. i J. z d. W.

ur. (...) we W.

obwinionej o to, że:

w dniu 19 maja 2015 roku nie dopuściła do wymiany wodomierza pracowników Zakładu (...) Sp. z o.o. z K. w budynku w miejscowości G. ul. (...),

tj. o wykroczenie z art. 28 ust. 2 pkt 2 ścieki - zbiorowe odprowadzenie;

orzeka:

I.  uznaje obwinioną J. M. (2) za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, tj. wykroczenia z art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i za to, na podstawie tego przepisu, wymierza jej karę grzywny w wysokości 400 zł (czterystu złotych);

II.  na podstawie art. 118 § 1 k.p.w. i § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z dnia 15 października 2001 r.) obciąża obwinioną kosztami procesu, a w tym zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania i na podstawie art. 21 pkt. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wymierza jej opłatę w kwocie 40 zł.

UZASADNIENIE WYROKU

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny:

Obwiniona J. M. (2) (poprzednio L.) zamieszkuje wraz z mężem K. M. w domu przy ul. (...) w G.. Obwiniona jest stroną umowy o dostawę wody do tejże nieruchomości, którą zawarła w dniu 04 grudnia 2016r. z Zakładem (...) sp. z o.o. w K.. Na mocy § 6 pkt 6 tejże umowy J. M. (2) pozostaje zobowiązana zapewnić dostawcy wody możliwość wykonania niezbędnych napraw przyłączy wodociągowych oraz zainstalowania na nich urządzeń.

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonej J. M. (2), nośnik z zapisem k. 14 a.s., nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

częściowo zeznania świadka K. M., nośnik z zapisem k. 14 a.s.,

kserokopia umowy nr (...), k. 9 – 10 a.s. o sygn. II W 553/15.

W dniu 08 września 2014r. pracownicy Zakładu (...) sp. z o.o. w K. przyjechali na posesję przy ul. (...) w G. celem dokonania wymiany wodomierza głównego, w związku z upływem terminu legalizacji dotychczas zamontowanego urządzenia. Obecny na miejscu K. M. sprzeciwił się założeniu przez pracowników wodomierza radiowego klasy C i zażądał aby zamontowali oni zakupiony przez niego licznik klasy B. Pracownicy Zakładu (...) skontaktowali się telefonicznie z kierownikiem M. M. (1), informując go o zaistniałej sytuacji. M. M. (1), nie chcąc odcinać właściciela nieruchomości od dostawy wody, zdecydował aby zamontować tymczasowo wodomierz należący do K. M. a później sprawa ta będzie wyjaśniana.

Dowód:

zeznania świadka J. W., nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 21 a.s o sygn. II W 553/15, nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

zeznania świadka M. M. (1), nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 26 a.s o sygn. II W 553/15,

zeznania świadka J. P. (1), nośnik z zapisem k. 14 a.s.,

częściowo zeznania świadka K. M., nośnik z zapisem k. 14 a.s.

W związku z zaistniałą sytuacją Prezes Zarządu Zakładu (...) Sp. z o.o. w K. pismami z dnia 23 września 2014r. oraz 07 października 2014r. zwracał się do J. M. (2) o umożliwienie demontażu i zbadania wodomierza zamontowanego w dniu 08 września 2014r. Obwiniona zignorowała wystosowane do niej wezwania i opuszczała nieruchomość w terminach wskazanych w pismach.

Dowód:

zeznania świadka J. W., nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 21 a.s o sygn. II W 553/15, nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

kserokopia korespondencji, k. 19 – 21, 23 – 24, 26 – 27,

kserokopie notatek służbowych, k. 22, 25, 28,

kserokopia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, k. 29 – 30.

W dniu 06 maja 2015r. Prezes Zarządu Zakładu (...) Sp. z o.o. w K. przesłał J. M. (2) pisemną informację dotyczącą wymiany wodomierza głównego w nieruchomości przy ul. (...) w G., o godz. 8:00 w dniu 19 maja 2015r., zwracając się o udostępnienie pomieszczenia, w którym się on znajduje się. W piśmie tym, odebranym przez obwinioną w dniu 12 maja 2015r. została zawarta informacja o grożącej jej odpowiedzialności za niedopuszczenie osób reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne do wykonania wyznaczonej czynności, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r..

Dowód:

zeznania świadka J. W., nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 21 a.s o sygn. II W 553/15, nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

częściowo wyjaśnienia oskarżonej J. M. (2), nośnik z zapisem k. 14 a.s., nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

kserokopia pisma z dnia 06.05.2015r. wraz z potwierdzeniem odbioru, k. 31 – 32 a.s., k. 6 – 8 a.s. o sygn. II W 553/15.

W wyznaczonym terminie w dniu 19 maja 2015r. o godz. 8:00, przed posesję obwinionej przy ul. (...) w G., przyjechali pracownicy Zakładu (...) Sp. z o.o. w K., wśród których znajdowali się kierownik działu (...) oraz pracownik montażu T. D.. Poruszali się oni służbowym busem m-ki P. (...) w kolorze białym z pomarańczowymi „lampami błyskowymi” z napisem (...) K. oraz dużym napisem POGOTOWIE (...), umieszczonym po bokach pojazdu, na żółtym tle.

Dowód:

zeznania świadka J. W., nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 21 a.s o sygn. II W 553/15, nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

zeznania świadka T. D., nośnik z zapisem k. 14 a.s.,

dokumentacja fotograficzna, k. 36.

Po przybyciu na miejsce J. W. podszedł do bramki wejściowej na posesję. Z uwagi na brak dzwonka, oczekiwał on aż ktoś do niego wyjdzie. J. W. miał zawieszoną na szyi legitymację służbową i posiadał przy sobie pisemne upoważnienie wydane mu w dniu 17 lipca 2012r. przez Prezesa Zarządu Zakładu (...) sp. z o.o. w K., na mocy którego był uprawniony m.in. do instalacji i demontażu wodomierza głównego na terenie nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej.

Dowód:

zeznania świadka J. W., nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 21 a.s o sygn. II W 553/15, nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

zeznania świadka T. D., nośnik z zapisem k. 14 a.s.,

kserokopia upoważnienia, k. 17

kserokopia legitymacji, k. 18.

W tym czasie w domu przy ul. (...) w G. przebywali K. M. i J. M. (2). Wiedzieli oni o wyznaczonym na dzień 19 maja 2015r. terminie wymiany wodomierza i domyślili się, że osoba stojąca przed bramą przybyła z ramienia Zakładu (...).

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonej J. M. (2), nośnik z zapisem k. 14 a.s., nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

częściowo zeznania świadka K. M., nośnik z zapisem k. 14 a.s.

K. M. wyszedł na zewnątrz i podszedł do mężczyzny stojącego przed jego posesją. J. W. oznajmił, że jest pracownikiem Zakładu (...) sp. z o.o. w K. i przyjechał na wymianę wodomierza. K. M. odpowiedział mu na to, że nie dopuści go do tej czynności, gdyż się z nią nie zgadza. Zażądał od J. W. dodatkowego pisma dotyczącego wymiany wodomierza, mówiąc że chce się od niego odwoływać oraz chce powołać prawnika. Po krótkiej wymianie zdań J. W. wrócił do auta i z pozostałymi pracownikami odjechał spod posesji przy ul. (...) w G..

Dowód:

zeznania świadka J. W., nośnik z zapisem k. 14 a.s., k. 21 a.s o sygn. II W 553/15, nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

zeznania świadka T. D., nośnik z zapisem k. 14 a.s.,

częściowo zeznania świadka K. M., nośnik z zapisem k. 14 a.s.,

Obwiniona J. M. (2) ma 41 lat, jest zamężna, posiada na utrzymaniu syna. Obwiniona prowadzi działalność gospodarczą F. sp. j. w G., uzyskując miesięcznie 2000 zł. Nie była karana sądownie za przestępstwa.

Dowód:

częściowo wyjaśnienia oskarżonej J. M. (2), nośnik z zapisem k. 14 a.s., nośnik z zapisem k. 58 a.s o sygn. II W 553/15,

informacja z K., k. 2 a.s.

Obwiniona J. M. (2) w toku całego postępowania nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła zmienne wyjaśnienia. Początkowo podała ona, że w dniu 19 maja 2015r. nie wpuściła na teren swojej posesji osób, które podawały się za pracowników Zakładu (...) w K., ponieważ na jej żądanie nie okazali oni legitymacji służbowych oraz upoważnienia. Podczas kolejnego przesłuchania J. M. (2) zmieniła swoje wyjaśnienia oświadczając, że krytycznego dnia w ogóle nie wychodziła z domu, zaś rozmowę dotyczącą wymiany wodomierza przeprowadził jej mąż. Odnosząc się do odmienności w złożonych wyjaśnieniach podała, że za pierwszym razem pomyliła sytuację, których było wiele. Oświadczyła, iż wiedziała, że na godziny poranne w dniu 19 maja 2015r. została wyznaczona czynność wymiany wodomierza przez pracowników Zakładu (...), gdyż dostała w tej sprawie pismo. Wskazała, że zignorowała to, gdyż zna swoje uprawnienia i wie że posiada wodomierz z ważną legalizacją. Wyjaśniła iż to jej mąż wyszedł do mężczyzny stojącego pod bramką, ponieważ to on zajmuje się tego typu sprawami. Dodała, że nie zgadzała się na wymianę wodomierza ponieważ obawia się pola magnetycznego emitowanego przez wodomierz radiowy oraz inwigilacji.

Ponadto Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Ustalając stan faktyczny w sprawie sąd oparł się na zeznaniach świadków J. W., M. M. (1), T. D. i J. P. (2). Analizując złożone przez nich relacje, sąd nie dopatrzył się przesłanek, które podważałyby ich wiarygodność. Zdaniem sądu świadkowie ci zgodnie z prawdą opisali okoliczności, które były ich udziałem. Jako w pełni zasługujące na uwzględnienie sąd ocenił przede wszystkim zeznania świadka J. W.. Świadek ten posiadał największą wiedzę odnośnie przebiegu zdarzenia z dnia 19 maja 2015r. spośród wszystkich pracowników Zakładu (...) w K.. Na poszczególnych etapach postępowania przedstawił on w pełni spójną i logiczną relację. Sąd dał wiarę świadkowi w zakresie w jakim wskazywał on na przebieg zaistniałego zdarzenia, a w tym postawę prezentowaną przez K. M.. Zdaniem sądu nie ma jakichkolwiek podstaw do tego aby podważyć relację J. W., odnośnie faktu posiadania przez niego w widocznym miejscu legitymacji służbowej (identyfikatora), jak również pisemnego upoważnienia Prezesa Zakładu (...) sp. z o.o. w K.. Kserokopie tych dokumentów zostały dołączone w toku postępowania, a dysponowanie nimi przez świadka w dniu 19 maja 2015r., wynika nie tylko z jego wiarygodnych zeznań ale również z okoliczności zdarzenia. W ocenie sądu za zasadne należy przyjąć twierdzenie J. W., który wskazał, że w sytuacji kolejnego już wyjazdu służbowego na posesję rodziny M., co wynikało z ich negatywnego nastawienia wobec zaplanowanej wymiany wodomierza, zabezpieczał się wszelkimi wymaganymi dokumentami. I tak zgodnie z zeznaniami świadka posiadając on przy sobie nie tylko legitymację służbową i pisemne upoważnienie ale nawet tekst ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, celem zacytowania odbiorcom treści obowiązujących przepisów.

Oceniając jako wiarygodne zeznania wskazanych powyżej świadków, sąd uznał że pozostająca z nimi w sprzeczności wersja zdarzenia opisana przez K. M. nie zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem sądu przebieg zdarzenia z dnia 19 maja 2015r. przedstawiony przez tegoż świadka stanowi wyłącznie próbę poprawienia sytuacji procesowej obwinionej. Za powyższym przemawia nie tylko opisana sprzeczność zeznań K. M. z relacjami świadków, będących pracownikami Zakładu (...), ale również to, że nie dają się one pogodzić z zasadami doświadczenia życiowego. Powyższe odnieść można przykładowo do twierdzenia K. M., odnośnie braku oznakowania samochodu jakim przyjechał J. W. w dniu 19 maja 2015r. oraz tego, że pomimo jego wezwania nie chciał on okazać mu legitymacji służbowej.

Jako niewiarygodne sąd ocenił także w większości wyjaśnienia złożone przez obwinioną J. M. (2). Na powyższe wpływała przede wszystkim zmienność relacji obwinionej na poszczególnych etapach postępowania, która nie została zdaniem sądu przez nią przekonująco wytłumaczona. Sąd uwzględnił jedynie tę część wyjaśnień J. M. (2), w której przyznała ona iż wiedziała o zaplanowanej czynności wymiany wodomierza, lecz zignorowała ten fakt, gdyż się z tym nie zgadzała.

W zakresie dokonanych ustaleń faktycznych, sąd wziął pod uwagę także dowody o charakterze materialnym, wymienione w pierwszej części uzasadnienia. Sąd dał im wiarę jako w pełni wypełniającym wymogi stawiane takim dowodom oraz nie znajdując podstaw do podważenia ich wiarygodności.

Opierając się na przeprowadzonych dowodach, sąd uznał sprawstwo i winę J. M. (2) w zakresie zarzucanego jej czynu. Obwiniona swoim zachowaniem w dniu 19 maja 2015r. zrealizowała wszelkie znamiona wykroczenia z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nie dopuściła ona bowiem pracowników Zakładu (...) sp. z o.o. w K. do wymiany wodomierza w budynku przy ul. (...) w G., mimo że była do tego obowiązana z mocy art. 7 pkt 1 cyt. ustawy.

Stwierdzając popełnienie przez J. M. (2) wykroczenia, sąd miał na uwadze ustalenia faktyczne poczynione w sprawie. I tak w pierwszej kolejności wskazać należy, że obwiniona jako strona umowy o dostawę wody została prawidłowo zawiadomiona przez Zakład (...) sp. z o.o. w K. o zaplanowanej na dzień 19 maja 2015r., na godz. 08.00, czynności wymiany wodomierza. W przesłanym jej piśmie zostało zawarte pouczenie o ciążących na niej w tym zakresie obowiązkach i konsekwencjach ich niedopełnienia. Pomimo to obwiniona - jak sama przyznała, zignorowała wystosowane do niej pismo. Będąc w domu przy ul. (...) w G. w dniu 19 maja 2015r. o godz. 8.00, J. M. (2) w ogóle nie wyszła do stojącego przed bramką J. W.. Tym samym mimo możliwości, zaniechała ona czynności, które pozwoliłyby jej uczynić zadość obowiązkowi wynikającemu z wiążącej jej umowy o dostawę wody oraz art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Skutkiem biernego zachowania J. M. (2) było niedopuszczenie upoważnionego pracownika przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego J. W. do wykonania czynności wymiany wodomierza na posesji przy ul. (...) w G.. W zaistniałej sytuacji zaniechania obwinionej oraz postawy K. M., który sprzeciwił się wejściu pracowników przedsiębiorstwa – wodnokanalizacyjnego na posesję, zaplanowana czynność wymiany wodomierza się nie odbyła.

Ustalając odpowiedzialność obwinionej za popełnione przez nią wykroczenie, wskazać należy, że pozostawała ona niezależna od ewentualnej odpowiedzialności innych osób, a w tym przypadku konkretnie K. M.. Niezależnie bowiem od zachowania męża, J. M. (2) miała w każdej chwili możliwość zachowania się w sposób zgodny z prawem i dopuszczenia upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego do wykonania czynności o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uznając obwinioną za winną zarzucanego jej wykroczenia, sąd ustalił, iż J. W. reprezentujący w dniu 19 maja 2015r. Zakład (...) sp. z o.o. w K., posiadał przy sobie legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie, pozwalające mu na wstęp na teren posesji przy ul. (...) w G., po ich okazaniu obwinionej.

Czyn obwinionej był umyślny i zawiniony, nie zachodziły okoliczności wyłączające bezprawność ani winę. Okoliczności takiej nie stanowił podnoszony przez J. M. (2) fakt posiadania przez jej wodomierz aktualnej legalizacji. W tym zakresie wskazać, że znajdujący się na posesji obwinionej wodomierz pozostawał niezgodny z urządzeniami, które były montowane dla odbiorców wody przez Zakład (...) sp. z o.o. w K.. Powyższa niegodność wynikała z niczym nieuzasadnionego w ocenie sądu sprzeciwu rodziny M., dotyczącego instalacji w ich budynku wodomierza klasy C – radiowego. Co więcej pomimo kierowanych do J. M. (2) po dniu 08 września 2014r. pisemnych wezwań nie umożliwiła ona Zakładowi (...) sp. z o.o. w K. dokonania sprawdzenia prawidłowości działania znajdującego się na jej posesji wodomierza.

Sąd wymierzając obwinionej karę za popełnione wykroczenie, miał na uwadze dyrektywy określone w art. 33 § 1 i 2 k.w., a w szczególności stopień jej winy oraz społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu. Mając na uwadze wskazane okoliczności, sąd za karę adekwatną do czynu J. M. (2) uznał karę grzywny w wysokości 400 zł i karę tę jej wymierzył.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 118 § 1 k.p.w. Sąd obciążył obwinioną kosztami postępowania, a w tym zasądził od niej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 złotych tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001r. w sprawie zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2001r. nr 118, poz. 1269). Ponadto sąd wymierzył obwinionej opłatę na podstawie art. 21 ust. 2 w zw. z art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych ( DzU z 1973 r. Nr 27 poz 152 ze zm.) w kwocie 40 złotych.

SSR Radosław Gluza

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bogusława Raszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Radosław Gluza
Data wytworzenia informacji: