Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 260/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2015-03-23

Sygnatura akt III RC 260/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ś., dnia 23-03-2015 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska

Protokolant: Katarzyna Sobera

po rozpoznaniu w dniu 11-03-2015r. w Środzie Śląskiej na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego K. T. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową I. S.

przeciwko M. T.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty zasądzone od pozwanego M. T. na rzecz małoletniego powoda K. T. wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie sygn. akt XIII RC 2512/10 z kwoty po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie do kwoty po 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, płatne poczynając od dnia 16 października 2014r. z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk I. S. jako przedstawicielki ustawowej małoletniego;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  nakazuje pozwanemu, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej) kwotę 90 zł tytułem brakującej opłaty sądowej, od ponoszenia której małoletni powód był zwolniony;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 260/14

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda K. I. S. wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2010r., w sprawie o sygn. akt III RC 138/10, od pozwanego M. T. z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 600 zł miesięcznie oraz zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu żądania podała, że w dacie ostatniego orzekania o obowiązku alimentacyjnym małoletni K. T. miał 2 lata, zaś obecnie ma 6 lat i jest uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej. Podała, że od czasu ustalenia alimentów na kwotę 400 zł miesięcznie, uległy zwiększeniu wydatki małoletniego związane z utrzymaniem (wyżywienie, odzież, zabawki, kursy, wyjazdy na basen i kina) i szkołą (opłaty za obiady w szkole, wycieczki szkolne).

W odpowiedzi na pozew pozwany M. T. wniósł o oddalenie powództwa w całości, jako niezasadnego oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniósł, że powódka nie wykazała w żaden sposób, aby w okresie od wydania poprzedniego orzeczenia dotyczącego alimentów tj. od dnia 14 lutego 2011r. (data wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XIII RC 2512/10) znacząco wzrosły wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Wskazał, że sytuacja finansowa i możliwości zarobkowe pozwanego nie tylko nie polepszyły się, ale wręcz przeciwnie – znacznie się pogorszyły. Podał, że obecnie zmuszony jest do korzystania z pomocy finansowej rodziców oraz doraźnych pożyczek i nie jest w stanie płacić wyższej kwoty alimentów niż ta zasądzona wyrokiem sądu rozwodowego, czyli ponad kwotę 400 zł.

Na rozprawie w dniu 26 stycznia 2015r. i w dniu 11 marca 2015r. przedstawicielka ustawowa małoletniego I. S. wniosła, jak w pozwie, tj. o podwyższenie alimentów z kwoty 400 zł do kwoty 600 zł miesięcznie. Przesłuchana informacyjnie oświadczyła, że nie chce odmawiać synowi wszystkiego, nie stać ją na kurs karate dla syna, albo na wycieczkę.

Pozwany wniósł jak w odpowiedzi na pozew. Informacyjnie podał, że pracuje jako kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony. Nie ma dodatkowych kursów i kwalifikacji.

Pismem procesowym z dnia 06 lutego 2015r. przedstawicielska ustawowa małoletniego wniosła o zasądzenie alimentów do 10-go każdego miesiąca.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powód K. T., urodzony w dniu (...) pochodzi ze związku małżeńskiego M. T. i I. T. (S.).

(dowód: bezsporne,

akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XIII RC 2512/10)

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 2512/10, małżeństwo pozwanego i I. T. (S.) zostało rozwiązane przez rozwód, bez orzekania o winie. Ponadto Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim K. T. matce – I. S. ograniczając obowiązki i uprawnienia pozwanego do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka i do prawa utrzymywania z nim osobistych kontaktów. Sąd zasądził również od pozwanego na rzecz małoletniego syna alimenty w kwocie po 400 zł miesięcznie, ustalone ugodą zawartą przez strony w dniu 30 sierpnia 2010r. przez Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej w sprawie o sygn. akt III RC 138/10, z góry do dnia 20-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniego, jako przedstawicielki ustawowej powoda, zobowiązując powódkę do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz do osobistych o nie starań.

(dowód: akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XIII RC 2512/10)

Pozwany regularnie uiszcza na rzecz małoletniego powoda alimenty, ustalone ugodą zawartą przez strony w dniu 30 sierpnia 2010r. przez Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej w sprawie o sygn. akt III RC 138/10 w wysokości 400 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XIII 2512/10

W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym rodzice małoletniego powoda nie zamieszkiwali razem. I. S. zamieszkiwała z małoletnim K. T. w miejscowości Ź. przy ul. (...), gminie M. oraz rodzicami. Matka małoletniego nie pracowała. Zajmowała się wychowaniem i opieką nad małoletnim powodem. Była zarejestrowana w Urzędzie Pracy w Ś., jako osoba bezrobotna. Miesięczny koszt utrzymania przedstawicielki ustawowej małoletniego wynosił około 200-300 zł. Pobierała alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie. Ponadto w utrzymaniu matce małoletniego powoda pomagali jej rodzice.

Małoletni K. T. w dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym miał dwa lata i pozostawał pod opieką matki. Średniomiesięczne utrzymanie małoletniego powoda wynosiło wówczas około 500-600 zł (głównie zakup pieluch, mleka, witamin).

(dowód: akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XIII RC 2512/10,

przesłuchanie przedstawicieli ustawowej małoletniego powoda I. S. – nagranie audio-video 00:12:56-00:32:34).

W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym pozwany M. T. zamieszkiwał przy ul. (...) 35/11 w L. z babcią, w mieszkaniu stanowiącym własność matki pozwanego U. T.. Podejmował prace dorywcze na myjni samochodowej, gdzie zarabiał około 1.200 złotych. Pracował też w Komornikach w Fabryce (...), na stanowisku magazyniera, a potem pracownika produkcji, z wynagrodzeniem około 1.500 zł miesięcznie. Pozwany połowę kwoty otrzymywanego dochodu, przekazywał babci, na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, resztę miał do własnej dyspozycji. Był obciążony spłatą kredytów, w tym gotówkowego na kwotę 30.000 zł z ratą 640 zł miesięcznie oraz kredytów ratalnych za zakup laptopa, telewizorów i pralki – łącznie raty wynosiły 340 zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt XIII RC 2512/10,

przesłuchanie pozwanego M. T. – nagranie audio-video 00:35:10-00:48:37).

Obecnie pozwany M. T. ma 31 lat. Zamieszkuje przy ul. (...) w L. z partnerką K. C. (1), w mieszkaniu należącym do jego matki D. T.. D. T. przebywa za granicą. Wspiera pozwanego finansowo. K. C. (2) nie pracuje, pozostaje na utrzymaniu pozwanego. Obecnie jest w ciąży, planowany termin porodu wyznaczony jest na dzień 02 maja 2015r. Pozwany leczy się z powodu przewlekłych bóli kręgosłupa, po urazie który przebył około 10 lat temu. Nie ma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

(dowód: wynik badania RTG kręgosłup lędźwiowy z dnia 29.12.2014 - k. 54

skierowanie do poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej z 26.01.2015r. - k. 74

oświadczenie D. T. - k. 23,

karta przebiegu ciąży K. C. (2) - k. 24,

zaświadczenie PUP w L. z dnia 17.12.2014 - k. 51,

przesłuchanie pozwanego M. T. – nagranie audio-video 00:35:10-00:48:37).

Pozwany M. T. z zawodu jest mechanikiem pojazdów samochodowych. Nie ma dodatkowych kursów i kwalifikacji. W stopniu podstawowym zna język angielski. Obecnie pracuje w firmie (...) B. B., z siedzibą w Ś. na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 tony w transporcie międzynarodowym, w równoważnym czasie pracy, na ½ etatu. Osiąga wynagrodzenie w wysokości około 850-900 zł netto miesięcznie. Umowa zawarta jest do dnia 14 marca 2015r., ale ma zostać przedłużona na kolejny okres. Pozwany nie podejmuje prac dorywczych.

Na miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego pozwanego składają się opłaty za mieszkanie około 400 zł w tym czynsz - około 240 zł, wywóz śmieci – około 20 zł, woda - około 30 zł, gaz - około 62 zł, energia - około 43 zł, wydatki na wyżywienie, odzież, spłata kredytów – około 570 zł, koszty dojazdów do pracy – około 80 (w obie strony). Pozwany regularnie płaci orzeczone dotychczas alimenty na rzecz syna K. T. w kwocie 400 zł. Poza alimentami pozwany jak odwiedza syna, przywozi mu prezenty (słodycze), zamierza obecnie kupić małoletniemu rower. Pozwany nie ma zaległości w spłacie innych zobowiązań. Ponadto w utrzymaniu pozwanego rzeczowo i finansowo pomaga jego matka, która przebywa za granicą.

(dowód: zarządzenie Komornika Sądowego przy SR w Żaganiu z dnia 13.09.2013r., sygn. akt Km 4556/13 - k. 31-32,

potwierdzenia wpłat kwoty 200 zł do sprawy Km 4556/13 - k. 33,

ugoda w sprawie spłaty zadłużenia w wysokości 26.069,98 zł z dnia 11.02.2013r. - k. 34-38,

potwierdzenia wpłat do KRUK W. kwoty 370 zł - k. 39,

umowa o pracę z dnia 15.09.2014 - k. 21,

potwierdzenia wpłat alimentów 400 zł - k. 25,

faktury (...) z dnia 24.04.2014 - k. 26-27,

potwierdzenia wpłaty (...) Sp. z o.o. - k. 28,

potwierdzenia wpłat – czynsz i woda dla (...) L. - k. 29-30,

przesłuchanie przedstawicieli ustawowej małoletniego powoda I. S. – nagranie audio-video 00:12:56-00:32:34,

przesłuchanie informacyjne pozwanego M. T. – nagranie audio-video 00:06:48-00:08:21,

przesłuchanie pozwanego M. T. – nagranie audio-video 00:35:10-00:48:37).

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda I. S. ma 29 lat. W dniu 17 marca 2012r. zawarła związek małżeński z R. S. (1). Ze związku z R. S. (2) ma dwoje małoletnich dzieci, w wieku 2 i 3 lat. Zamieszkuje w miejscowości Ź. przy ul. (...), gminie M. w domu wraz z trojgiem dzieci (w tym małoletnim powodem K. T.), mężem, rodzicami, bratem i babcią. Zajmuje piętro domu. Brat I. S. uczy się, nie pracuje. Babcia nie partycypuje w opłatach domu, a emeryturę przeznacza na własne potrzeby (leki).

(dowód: oświadczenie U. O. z dnia 10.03.2015r. - k. 87,

przesłuchanie informacyjne przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda I. S. – nagranie audio-video 00:01:50-00:03:51, 00:04:11-00:05:32,

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda I. S. – nagranie audio-video 00:12:56-00:32:34).

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda I. S. z zawodu jest fryzjerem. Obecnie nie pracuje, zajmuje się wychowaniem dzieci. Nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna. Nie ma dodatkowych kwalifikacji, ani kursów. Zna język angielski w stopniu podstawowym. W 2013 roku dochód I. S. wyniósł kwotę 3.177,237 zł. Utrzymuje się z dochodów z alimentów na syna K. T. w kwocie 400 zł oraz dochodów męża. Mąż przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód miesięczny w kwocie około 2.500 - 3.000 zł miesięcznie. Spłaca dwa kredyty, których łączna rata miesięczna wynosi około 600 zł.

Na koszt utrzymania rodziny przedstawicielki ustawowej małoletniego składają się wydatki na mieszkanie - około 450 zł miesięcznie (woda, prąd, gaz, podatek od nieruchomości), wyżywienie – około 800 zł.

(dowód: upomnienie Wójta Gminy M. z dnia 19.05.2014r. - k. 91,

oświadczenie U. O. z dnia 10.03.2015r. - k. 87,

zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego z 06.02.2015r. - k. 85,

wydruk z wysokością raty kredytu (...) Bank S.A - k. 86,

harmonogramy spłat kredytów (...) i harmonogram spłaty zadłużenia - k. 88-90,

przesłuchanie informacyjne przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda I. S. – nagranie audio-video 00:01:50-00:03:51, 00:04:11-00:05:32,

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda I. S. nagranie audio-video 00:12:56-00:32:34).

Małoletni powód K. T. ma 7 lat. Obecnie uczęszcza do klasy pierwszej szkoły podstawowej w M.. Do szkoły dojeżdża szkolnym autobusem. Małoletni jest dzieckiem o obniżonej odporności, często choruje na wirusowe zapalenie krtani. Korzysta z częstych wizyt lekarskich, wymaga przyjmowania leków odpornościowych, antybiotyków, suplementów. Jest w okresie szybkiego wzrostu, obecnie mierzy około 125 cm i waży 25 kg. Małoletni chciałby uczęszczać na zajęcia karate oraz korzystać z wyjazdów szkolnych na basen, które są płatne.

Obecnie miesięczny średni koszt utrzymania małoletniego powoda wynosi około 800-900 zł na kwotę którą składają się miedzy innymi wyżywienie – około 300 zł, odzież, buty – około 100-150 zł, koszty leczenia - (wizyta lekarska – 80 zł, leki – około 150 zł), składki szkolne –około 35 zł, środki czystości – około 80-90 zł. Nadto powód ma roczne jednorazowe wydatki związane z wyprawką szkolną w wysokości około 1.200 zł.

Małoletni powód nie posiada własnego majątku, z którego mógłby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

(dowód: zaświadczenie lekarskie z dnia 26.02.2015r.- k. 83,

oświadczenie I. S. - k. 84,

przesłuchanie informacyjne przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda I. S. – nagranie audio-video 00:01:50-00:03:51, 00:04:11-00:05:32,

przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda I. S. nagranie audio-video 00:12:56-00:32:34).

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Ś., Urząd w okresie od października 2014r. dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych z wynagrodzeniem miesięcznym wynoszącym od brutto 1.680 zł do 2.091 zł, dla osób na stanowisku fryzjerki z wynagrodzeniem brutto 1.680 zł, dla kierowcy z prawem jazdy kat B z wynagrodzeniem brutto od 1.680 zł do 2.500 zł, dla osób z podstawową znajomością języka angielskiego brutto 1.680 zł.

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w L., Urząd dysponował ofertami pracy dla osób na stanowisku fryzjer z wynagrodzeniem brutto 1.680 zł na stanowisku mechanik samochodowy z wynagrodzeniem brutto od 1.800 zł do 3.500 zł.

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy we W., Urząd w okresie od października 2014r. dysponował ofertami pracy dla osób na stanowisku fryzjer, bez kwalifikacji zawodowych, z prawem jazdy kat B, a także dla osób z podstawową znajomością języka angielskiego z wynagrodzeniem brutto 1.750 zł, na stanowisku mechanik samochodowy z wynagrodzeniem brutto 2.000 zł.

(dowód: pismo z PUP w Ś. z dnia 04.02.2015r. - k. 65,

pismo z PUP w L. z dnia 06.02.2015r. - k. 76,

pismo z PUP we W. z dnia 02.03.2015r. - k. 81).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 k.r.o.)

Podstawą materialnoprawną żądania był przepis art. 138 k.r.o. , stanowiący, iż w razie zmiany stosunków uprawniony, do alimentacji może żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego. Celem badania sądu w niniejszej sprawie było ustalenie, czy od daty poprzedniego orzeczenia dotyczącego wysokości świadczeń alimentacyjnych nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę dotychczasowego zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego. W myśl utrwalonego orzecznictwa i piśmiennictwa zmianą stosunków jest zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego, a więc zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych, a także – zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r., sygn. akt II CO 9/74, publ. LEX nr 7560, a także: J. Pietrzykowski, [ w:] tenże (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, str.561). Przy czym należy zauważyć, że przy ustalaniu zakresu żądania na podstawie art. 138 k.r.o. bierze się pod uwagę przesłanki z art. 135 k.r.o. Zgodnie z art. 135 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają zatem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dotyczą środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Podczas gdy zaspokojenie środków utrzymania polega tylko na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, pożywienia, odzieży, pielęgnacji, leczenia, to dla zaspokojenie środków wychowania następuje ponadto przez osobistą troskę o jego rozwój fizyczny i umysłowy. Przy czym należy zaznaczyć, że przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko potrzeby zapewniające uprawnionemu minimum egzystencji, ale potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (zob. teza IV uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16.12.87r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

Sąd przeanalizował sytuację pozwanego w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych, a także sytuację małoletniego powoda w kontekście jego potrzeb. Tym samym, poprzez porównanie warunków istniejących w dacie zawarcia między stronami ugody określającej obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec małoletniego powoda na kwotę 400 zł miesięcznie z warunkami obecnymi, Sąd mógł ocenić, czy zachodzi przesłanka z art. 138 k.r.o. , będąca podstawą uwzględnienia żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie przesłuchania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda, przesłuchania pozwanego, a ponadto opierając się na dołączonych dokumentach, które to w świetle zasad doświadczenia życiowego uznał za wiarygodne i zasługujące na uwzględnienie. Wysokość obowiązku alimentacyjnego została ustalona w wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 2512/10, w kwocie po 400 zł miesięcznie, zgodnie z ugodą zawartą przez strony w dniu 30 sierpnia 2010r. przez Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej w sprawie o sygn. akt III RC 138/10, z góry do dnia 20-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat do rąk matki małoletniego, jako przedstawicielki ustawowej powoda, zobowiązując powódkę do ponoszenia

Sąd doszedł do przekonania, że matka małoletniego powoda wykazała zmianę stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o. Po pierwsze, nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Podczas gdy w 2010r. powód ustalił zakres tych potrzeb na poziomie około 500-600 zł i strony doszły do porozumienia, że pozwany będzie uiszczał kwotę 400 zł to obecnie łączne koszty utrzymania małoletniego Sąd ustalił, że kształtują się na poziomie około 800-900 zł miesięcznie, a zatem wzrosły o około 300 zł. Zmiana ta jest z jednej strony powodowana ogólnym wzrostem cen towarów i usług w Polsce, którego konsekwencje ponosi również pozwany. Niemniej z drugiej strony zwiększenie zakresu potrzeb małoletniego jest związany z jego wzrastaniem i rozwojem. Koszty utrzymania dziecka w wieku szkolnym są niewątpliwie wyższe, niż koszty utrzymania dziecka młodszego. Zwrócić jednakże uwagę trzeba, że sytuacja finansowa matki małoletniego, przy zwiększonych potrzebach małoletniego nie zmieniła się. Nadal pozostaje ona osobą bezrobotną, nie uzyskuje dochodów poza alimentami w wysokości 400 zł. Uległa jednakże zmianie sytuacja rodzinna matki powoda, która nie jednakże nie wpływa na zwiększenie się jej możliwości zarobkowych, albowiem pozostaje ona obecnie w związku małżeńskim z którego posiada dwoje małoletnich dzieci w wieku 2 i 3 lat, co przenosi się także na sytuację małoletniego pozostającego pod jej bezpośrednią pieczą K. T.. Matka małoletniego obecnie sprawuje osobistą pieczę nad trojgiem dzieci, osobistymi staraniami zaspakaja ich potrzeby, a także troszczy się o rozwój fizyczny i duchowy. Zauważyć należy, że wszelkie koszty związane z utrzymaniem obecnie pięcioosobowej rodziny (w tym małoletniego powoda) ponosi jej mąż z dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w wysokości około 2.500-3.000 zł. Nadmienić należy, że możliwości zarobkowe matki powoda, gdyby podjęła ona pracę zarobkową, jak wynika z informacji Urzędów Pracy są jednak stosunkowo mniejsze, w porównaniu do możliwości zarobkowych pozwanego, albowiem wynoszą minimalną ustaloną kwotę wynagrodzenia (1.680 zł), przy konieczności utrzymania trojga małoletnich dzieci.

Niewątpliwie sytuacja materialna i rodzinna matki powoda w pełni nie pokrywa obecnie usprawiedliwionych zwiększonych kosztów utrzymania małoletniego, które wiążą się z wydatkami finansowymi na szkołę, wyżywienie, wycieczki szkolne i zajęcia pozalekcyjne (basen, karate), które to kształtują rozwój fizyczny i intelektualny dziecka w tym wieku. Podkreślenia wymaga, że małoletni często choruje. Wymaga wizyt lekarskich, zakupu leków odpornościowych, antybiotyków, suplementów, co wiąże się ze wzrostem kosztów jego utrzymania, których obowiązkiem winien być również obciążony pozwany. Małoletni jest w okresie szybkiego rozwoju intelektualnego, nauki czytania i pisania, co wymaga zwiększonych nakładów na edukację, także tą pozaszkolną.

Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają zatem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Wzrost kosztów utrzymania małoletniego powoda rodzi zatem potrzebę rozważenia czy drugi z rodziców, a zatem ojciec dziecka, jest w stanie w większej mierze niż dotychczas przyczyniać się do zaspokajania podstawowych potrzeb małoletniego syna. Ustalenie możliwości zarobkowych (majątkowych) zobowiązanego do alimentacji ma często charakter hipotetyczny, gdyż kryterium takich możliwości nie zawsze są zarobki osiągane aktualnie przez zobowiązanego, lecz sama zdolność do uzyskania określonego wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy zobowiązany faktycznie nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych. Ponadto przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego należy brać pod uwagę także usprawiedliwione potrzeby własne zobowiązanego, jego sytuację rodzinną, a wysokość obciążenia alimentacyjnego powinna być określona na takim poziomie, aby nie prowadziła do niedostatku.

W dacie orzekania o obowiązku alimentacyjnym pozwany M. T. podejmował prace zarobkowe zarabiał około 1.200 – 1.500 złotych. Pozwany swoich zarobków przekazywał babci, na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Spłacał kredyty łącznie 980 zł (640 zł, 340 zł). Obecnie zmieniła się sytuacja rodzinna pozwanego, albowiem pozostaje w związku z partnerką K. C. (1), która pozostaje na utrzymaniu pozwanego. Pozwany nie jest osobą niepełnosprawną, nie wykazał, aby stwierdzone dolegliwości kręgosłupa wpływały na zmniejszenie się jego możliwości zarobkowych. Obecnie pozwany podejmuje pracę zarobkową, pracuje na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego do 3,5 tony w transporcie międzynarodowym, w równoważnym czasie pracy, z wynagrodzeniem w wysokości około 850-900 zł netto miesięcznie. Na bieżąco reguluje wszystkie opłaty związane z mieszkaniem, regularnie płaci alimenty. Poza alimentami pozwany daje powodowi prezenty (słodycze), i deklaruje nadto, że zakupi mu rower. Pozwany podał, że jego i partnerki miesięczny łączny koszt utrzymania to kwota około 1.500 zł. Pozwany nie zamieszkuje w powyższym mieszkaniu sam, a z konkubiną, a zatem koszt utrzymania winien być rozdzielony na wszystkie zamieszkujące w nim osoby, co powoduje, że kosztem zaspokajania potrzeb pozwanego jest kwota około 750 zł miesięcznie. Zatem po odliczeniu kosztów pozostaje jeszcze kwota około 150 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę fakt, że pozwany reguluje opłaty na bieżąco, nie ma zaległości w spłatach zaciągniętych zobowiązań, należy uznać jego sytuację finansową za na tyle dobrą, że jest on w stanie ponosić koszty podwyższonych alimentów. Zauważyć należy, że obciążenia kredytowe nie mogą podlegać uwzględnieniu, jako usprawiedliwiony koszt jego utrzymania. Ustalając zatem powyższy stan faktyczny nie sposób zauważyć, że pozwany mógł się liczyć z tym, że koszt utrzymania jego syna będzie wzrastał, a nie malał, a zatem powinien on się liczyć, z tym, iż będzie musiał płacić w niedalekiej przyszłości, wyższe alimenty od dotychczasowych, które były dotychczas ustalone.

Po myśli przepisu art. 135 § 1 k.r.i.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy nie tyle od faktycznie uzyskiwanych przez zobowiązanego do alimentacji dochodów, a jego możliwości zarobkowych i majątkowych. Jak ustalono, w oparciu o informacje Urzędu Pracy w L., że pozwany ma większe możliwości zarobkowe, oscylują one w granicach kwoty 3.500 zł.

Konkludując, zdaniem Sądu powyższe twierdzenia przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda jak i obecne możliwości zarobkowe pozwanego są podstawą do zwiększenia obowiązku alimentacyjnego, ale nie w zakresie, w jakim żądała tego matka małoletniego powoda w pozwie, tylko z kwoty po 400 zł miesięcznie do kwoty po 550 zł miesięcznie. Zatem w ocenie Sądu rodzice winny ponieść po połowie ciężar kosztów zwiększonych potrzeb małoletniego powoda i rozdzielił kwotę 300 zł po połowie, zwiększając tym samym świadczenie alimentacyjne o 150 zł względem pozwanego, tj. do kwoty po 550 zł miesięcznie. W pozostałym zakresie ciężar zwiększonych kosztów utrzymania małoletniego obciążać będą matkę małoletniego. Sąd nie dostrzega przy tym dysproporcji w ponoszeniu ciężaru utrzymania małoletniego przez rodziców poprzez to, że ojciec będzie ponosił ten koszt w wysokości 550 zł miesięcznie, a matka w wysokości około 250-350 zł miesięcznie, przy uwzględnieniu, że utrzymanie małoletniego to kwota około 800-900 zł miesięcznie. Trzeba bowiem mieć na uwadze fakt, że to na I. S. w głównej mierze spoczywa obowiązek opieki nad synem i jego wychowania, a zatem ona wypełnia swój obowiązek alimentacyjny również poprzez osobiste starania.

Mając zatem na uwadze możliwości zarobkowe i zawodowe obojga rodziców, orzeczono jak w pkt I. i II. sentencji wyroku, zasądzając zwiększone alimenty od dnia wniesienia pozwu, czyli od dnia 16 października 2014r.

O kosztach sądowych rozstrzygnięto na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 83 ust. 2 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 z późn. zm.), przy czym, zdaniem Sądu, pozwany jest w stanie uiścić koszty niniejszego procesu, od ponoszenia których małoletni powód z mocy ustawy był zwolniony.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany stosownie do treści art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Michurska-Gruszczyńska
Data wytworzenia informacji: