Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 281/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2015-03-18

Sygnatura akt III RC 281/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ś., dnia 18-03-2015 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska

Protokolant: Katarzyna Sobera

po rozpoznaniu w dniu 18-03-2015 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie

sprawy z powództwa S. B. reprezentowanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w M.

przeciwko A. R., M. B.

o alimenty

I.  oddala powództwo;

II.  kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt III RC 281/14

UZASADNIENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w M., działający w imieniu uprawnionego S. B., wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanych A. R. i M. B. alimentów w kwocie od każdego z pozwanych po 300 zł miesięcznie, płatnych do rąk powoda z góry poczynając od dnia 01 listopada 2014r. wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia w płatności którejkolwiek z rat. Nadto domagał się zasądzenia od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, według norm przepisanych oraz nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadniając podał, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego (...) M. podjął działania, celem ustalenia osób zobowiązanych do alimentacji S. B. i ustalił, że powód posiada dzieci: A. R., M. B., A. B. (1), N. B. i D. Ł.. Pozwany M. B. odmówił alimentacji na rzecz powoda, zaś pozwana A. R. (1) wpierw zadeklarowała pomoc w kwocie 100 zł po czym oświadczyła, że nie może pomagać ojcu. Dalej podał, że powód z uwagi na zły stan zdrowia nie może podjąć zatrudnienia. Korzysta ze środków pomocy społecznej w kwocie 456 zł. Mieszka z żoną, która nie pracuje. Zdaniem Kierownika (...) uzyskiwana przez S. B. kwota świadczenia nie zabezpiecza jego potrzeb, albowiem w związku z chorobą i niepełnosprawnością powód posiada większe potrzeby, w zaspakajaniu których mają obowiązek uczestniczyć dzieci.

W odpowiedzi na pozew pozwany M. B. podniósł, że znajduje się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Podał, że jest jedynym żywicielem rodziny, jego żona nie pracuje, leczy się neurologicznie na rzadką chorobę. Nadto na utrzymaniu pozwanego jest małoletnie dziecko (wcześniak), które bardzo często choruje, wymaga stałej opieki ortopedycznej. Podniósł, że nigdy nie odmawiał pomocy ojcu. Twierdził, że nie wyraził zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w mieszkaniu, ponieważ jest ono własnością pracodawcy pozwanego. Oświadczył, że nie jest w stanie płacić alimentów, gdyż sam wraz z rodziną boryka się z chorobami i problemami finansowymi.

W odpowiedzi na pozew pozwana A. R. (1) wniosła o oddalenie powództwa w całości i nie obciążanie jej kosztami postępowania. Stanowisko swoje argumentowała swoją trudną sytuacją materialno-bytową i rodzinną, nie pozwalającą na alimentację powoda. Podnosiła również to, że powód jest w sytuacji materialnej korzystniejszej, niż pozwana, albowiem posiada prawo własności nieruchomości, jak również środki finansowe pozyskane ze sprzedaży działki w kwocie 25.000 zł.

Na rozprawie w dniu 02 lutego 2015r. powód wniósł o oddalenie powództwa. Oświadczył, że nie żąda alimentów od dzieci, nawet w symbolicznej wysokości. Podał, że nie wiedział „nic o tej sprawie…”. Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa. Na rozprawie nie stawił się prawidłowo zawiadomiony, reprezentujący powoda Kierownik (...) w M..

Na rozprawie w dniu 18 marca 2015r. zarówno powód S. B., jak i pozwani wnieśli o oddalenie powództwa. Na rozprawie nie stawił się prawidłowo zawiadomiony, reprezentujący powoda Kierownik (...) w M..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

S. B. urodził się w dniu (...) Pozostaje w związku małżeńskim z L. B.. Pozwana A. B. (2) urodziła się w dniu (...) Pozwany M. B. urodził się w dniu (...)

(dowody: okoliczność bezsporna,

odpis zupełny aktu urodzenia A. B., sporządzony w USC w D., pod numerem aktu 73/1977 - k. 96,

odpis zupełny aktu urodzenia M. B., sporządzony w USC w D., pod numerem aktu 60/1976 - k. 96).

S. B. ma 59 lat. Zamieszkuje i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, córką oraz wnukiem w miejscowości Ł. 8B/6, gminie M. w nieruchomości, stanowiącej jego własność. Jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym - okresowo do dnia 30.11.2015r. Choruje na cukrzycę, nadciśnienie, ma podwyższony poziom cholesterolu. Powód obecnie nie pracuje, jest od dnia 25.04.2013r. zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ś., jako osoba bezrobotna, poszukująca pracy, skąd wcześniej korzystał ze stypendium płatnych staży. Urząd proponował też powodowi podjęcie pracy na stanowisku – ochroniarza, jednakże powód nie przyjął oferty pracy.

Od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.11.2015r. powód utrzymuje się z zasiłku stałego otrzymywanego z (...) w M. - w wysokości miesięcznie 456 zł. Powód i jego żona podejmują prace dorywcze, z których uzyskują środki finansowe, na utrzymanie swojej rodziny. Z wcześniej wykonywanych prac dorywczych powód uzyskiwał kwotę około 960 zł miesięcznie. Ponadto żona powoda od listopada 2015 roku podjęła pracę, zaoferowaną jej przez (...) w M.. Zajmuje się sprzątaniem przystanków, z czego uzyskuje kwotę około 400 zł miesięcznie.

Na miesięczne koszty utrzymania rodziny powoda składają się: wyżywienie - 200-300 zł, prąd – 70 zł, woda – 60-70 zł. W kosztach utrzymania mieszkania partycypuje również mieszkająca z powodem córka. Nadto powód posiada ogródek, z którego uzyskuje żywność oraz hoduje króliki.

(dowód: zaświadczenie (...). (...).1.2015.RP z dnia 22.01.2015r. - k. 44,

zaświadczenie PUP Ś. z dnia 22.01.2015r. - k. 45,

pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia 23.01.2015r. - k. 46,

zaświadczenie z PUP Ś. z dnia 27.01.2015r. - k. 97,

decyzja GOPS nr (...) z dnia 14.01.2013r. - k. 167,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności S. B. z dnia 15.11.2012r. - k. 168,

przesłuchanie informacyjne powoda – nagranie audio-video 00:02:52-00:05:14;

przesłuchanie powoda – nagranie audio-video 00:12:35-00:17:47).

Pozwany M. B. ma 39 lat. Z zawodu jest ślusarzem-mechanikiem. Zamieszkuje z żoną A. B. (3) i 4 - letnią córką A. B. (4) (ur. (...)), w mieszkaniu służbowym na terenie zakładu pracy w miejscowości K. nr 75, gminie Ś.. Córka pozwanego A. B. (4) uczęszcza do Punktu Przedszkolnego (...) w L.. Pozostaje pod opieką lekarską poradni ortopedycznej, z uwagi na rozpoznaną u niej koślawość kolan. Wymaga noszenia specjalistycznego obuwia ortopedycznego (w domu, jak i na zewnątrz). Żona pozwanego A. B. (3) nie pracuje.

Pozwany jest zatrudniony w firmie (...) z siedzibą we W., na czas nieokreślony od dnia 01.09.2013r., z wynagrodzeniem miesięcznym średnio z okresu trzech miesięcy (09-11.2014) w kwocie brutto 1.680 zł.

(dowód: zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pozwanego z dnia 05.12.2014r. - k. 30

informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2013 PIT-11 - k. 48-49,

oświadczenie pracodawcy pozwanego z dnia 30.01.2015r. - k. 50,

zaświadczenie Punktu Przedszkolnego (...) w L. z dnia 04.12.2014r. - k. 29,

konsultacja neurologiczna A. B. (3) z dnia 05.11.2014r. - k. 31,

zaświadczenie PUP z dnia 05.12.2014r - k. 32,

karta badania A. B. (4) z dnia 30.10.2014r. - k. 33,

przesłuchanie powoda – nagranie audio-video 00:12:35-00:17:47).

przesłuchanie informacyjne pozwanego – nagranie audio-video 00:08:44-00:10:28

przesłuchanie pozwanego – nagranie audio-video 00:21:33-00:26:27).

Na miesięczne wydatki związane z utrzymaniem pozwanego M. B. oraz jego rodziny składają się: media – około 300 zł, wyżywienie – około 500 zł, wydatki na córkę – 400 zł, leki – około od 60-200 zł, odzież – około 60 zł, rata kredytu – około 350 zł. Nadto pozwany ponosi okresowo w roku wydatki związane z zakupem obuwia ortopedycznego dla córki (w miesiącu listopadzie kwota 433,72 zł) oraz wydatki na zakup opału (w styczniu 2015r. w kwocie 710 zł, w lutym 2015r. w kwocie 355 zł). Pozwany utrzymuje kontakt z powodem, odwiedza go. Nadto wspiera powoda w miarę możliwości rzeczowo, robiąc zakupy, przywożąc mu żywność (jajka).

(dowód: faktura Vat nr (...) z dnia 30.11.2014 - k. 34,

harmonogram spłaty kredytu - k. 35,

rachunek nr (...) - k. 36,

faktura Vat nr (...) z dnia 30.11.2014r. - k. 52,

faktura Vat nr (...) z dnia 19.01.2015r. - k. 55,

faktura Vat nr (...) z dnia 28.01.2015r. - k. 56,

faktura Vat nr (...) z dnia 29.12.2014r. - k. 57,

faktura Vat nr (...) z dnia 29.12.2014r. - k. 51,

dokument dostawy opału wraz z dowodem zakupu - k. 54,

faktura Vat nr (...) z dnia 10.02.2015r. na zakup opału z dokumentem dostawy - k. 164-165,

faktura Vat nr (...) z dnia 03.01.2015r. - k. 166,

przesłuchanie powoda – nagranie audio-video 00:12:35-00:17:47,

przesłuchanie informacyjne pozwanego – nagranie audio-video 00:08:44-00:10:28,

przesłuchanie pozwanego – nagranie audio-video 00:21:33-00:26:27).

Pozwana A. R. (1) ma 38 lat. Zamieszkuje z mężem, dwiema córkami P. (13 lat) i P. (19 lat) oraz matką męża przy ul. (...) w miejscowości G.. P. R. (1) jest uczennicą klasy trzeciej Technikum nr 6 w G.. P. R. (2) nosi okulary, ma rozpoznanego zeza zbieżnego oka lewego. Mąż pozwanej A. R. (2) prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód roczny w wysokości około 8.000 zł. Spłaca pożyczki i kredyty. Matka męża pozwanej - D. R. choruje na cukrzycę. Utrzymuje się z emerytury otrzymywanej z ZUS w wysokości około 1.100 zł miesięcznie.

(dowód: potwierdzenie wykonania badania oczu P. R. (2) z dnia 02.06.2014r. ze zleceniem wykonania okularów - k. 58-59,

zaświadczenie z dnia 09.12.2014r. - k. 91,

dokumentacja medyczna P. R. (2) - k. 129-142,

umowa (...) z 13.09.2013r. - k. 114-118,

decyzja o waloryzacji emerytury D. R. z 13.03.2014r. - k. 120,

zaświadczenie lekarskie z dnia 09.12.2014r. - k. 128

zaświadczenie lekarskie z dnia 09.12.2014r. - k. 61,

umowa pożyczki gotówkowej nr (...) z 30.07.2012r. z harmonogramem spłat - k. 62-77,

umowa pożyczki nr (...) z 20.06.2012r. - k. 78-83,

umowa kredytu nr (...) z dnia 14.04.2014r. - k. 84-90,

umowa kredytu gotówkowego z dnia 04.12.2014r. - k. 93-94,

przesłuchanie powoda – nagranie audio-video 00:12:35-00:17:47).

przesłuchanie informacyjne pozwanej – nagranie audio-video 00:05:57-00:08:43,

przesłuchanie pozwanej – nagranie audio-video 00:17:48-00:21:32).

Pozwana A. R. (1) z zawodu jest krawcową. Od dnia 01.02.2012r. jest zatrudniona na czas określony do dnia 31.12.2017r. w firmie PHU (...) s.c. w G. W., w wymiarze ¼ etatu w zadaniowym czasie pracy, z wynagrodzeniem średnio z trzech miesięcy 11-12.2014-01.2015r. netto 542,37 zł miesięcznie. Pracuje na stanowisku kucharza. Z wynagrodzenia pozwanej potrącana jest składka z tytułu ubezpieczenia grupowego w kwocie 50 zł. Pozwana spłaca raty z tytułu kredytu gotówkowego w wysokości miesięcznie około 200 zł. Pozwana utrzymuje kontakt z powodem, odwiedza go. Nadto wspiera w miarę możliwości rzeczowo i finansowo. Robi zakupy. Na prośbę rodziców, pozwana w ostatnim czasie przekazała im kwotę 250 zł.

(dowód: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu z dnia 30.01.2015r. - k. 60,

informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2013 PIT-11 A. R. - k. 92,

umowa o pracę pozwanej A. R. z dnia 01.02.2012r. z aneksem - k. 112-113

przesłuchanie powoda – nagranie audio-video 00:12:35-00:17:47,

przesłuchanie informacyjne pozwanej – nagranie audio-video 00:05:57-00:08:43,

przesłuchanie pozwanej – nagranie audio-video 00:17:48-00:21:32).

Na miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego pozwanej A. R. składają się: czynsz i woda – około 300 zł, energia – około 200 zł, gaz – około 300 zł, wyżywienie, dojazd do szkoły, rata kredytu pozwanej – około 200 zł. W kosztach utrzymania partycypuje również matka męża pozwanej D. R.. Ponadto pozwana okresowo ponosi dodatkowe koszty związane z leczeniem i zakupem okularów dla córki P. R. (2), jednorazowy koszt których wynosi około 350 zł.

(dowód: potwierdzenie wykonania badania oczu P. R. (2) z 02.06.2014r. ze zleceniem wykonania okularów - k. 58-59,

zaświadczenie z dnia 09.12.2014r. - k. 91,

dokumentacja medyczna P. R. (2) - k. 129-142,

faktura (...) z dnia 10.12.2014 - k. 95,

faktury Vat za media z dnia 04.11.2014 i 05.01.2015r. - k. 119, 123,

faktura (...) z dnia 03.02.2015r. - k. 121,

faktura Vat (...) z dnia 05.12.2014 - k. 122,

faktura proforma za energię z dnia 17.03.2014r. - k. 124,

potwierdzenia zapłaty za czynsz - k. 125-126,

potwierdzenie wpłaty do E. z dnia 22.12.2014r. - k. 127,

przesłuchanie informacyjne pozwanej – nagranie audio-video 00:05:57-00:08:43,

przesłuchanie pozwanej – nagranie audio-video 00:17:48-00:21:32).

Powiatowy Urząd Pracy w G., w Ś. i we W. od listopada 2014r. dysponowały ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych z wynagrodzeniem brutto od 1.680 zł, dla osób na stanowisku ślusarz (z wyłączeniem Urzędu Pracy we W.) z wynagrodzeniem brutto od 1.680 zł, dla osób na stanowisku kucharz z wynagrodzeniem brutto od 1.680 zł, dla osób na stanowisku magazynier z wynagrodzeniem brutto od 1.750 zł.

(dowód: zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w G. z dnia 16.02.2015 r. z wykazem ofert - k. 145-156,

zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Ś. z dnia 24.02.2015r .- k. 160).

zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia 11.03.2015r - k. 162).

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie Kierownik (...) w M., reprezentujący powoda S. B., wystąpił z roszczeniem alimentacyjnym przysługującym rodzicom wobec dzieci – A. R. i M. R.. Legitymacja procesowa do wystąpienia z powództwem alimentacyjnym Kierownika (...) miała oparcie w przepisie art. 110 pkt 5 i 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U.2014.09.19), zgodnie z którym w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w gminach, Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Wskazać w tym miejscu należy, że ingerencja organów pomocy społecznej w stosunki alimentacyjne rodziny, powinna znajdować zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, gdy mimo własnej aktywności i wsparcia rodziny nie można przezwyciężyć trudności. Z kolei jeżeli istnieją osoby, które zgodnie z obowiązkiem alimentacji mogą dostarczyć osobie potrzebującej niezbędnych środków utrzymania, to ich powinności wyprzedzają świadczenia z pomocy społecznej.

Obowiązek alimentacyjny i jego zakres wyznaczają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis art. 128 k.r.o. stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Przy ocenie zakresu obowiązku alimentacyjnego bierze się pod uwagę art. 135 § 1 i 2 k.r.o., w myśl którego to przepisu zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego - w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. zakres świadczeń alimentacyjnych jest dwustronnie kształtowany.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie został ustalony na podstawie całokształtu zebranego materiału dowodowego. Ocena jego wartości dowodowej doprowadziła, po dokonaniu subsumcji pod powyżej wskazane normy, do odmowy uwzględnienia wytoczonego powództwa. W ocenie Sądu przeprowadzone w sprawie dowody, a w szczególności z dokumentów i przesłuchania stron oraz twierdzenia powołane przez Kierownika (...), jednoznacznie wskazują na brak podstaw do uznania żądania zawartego w pozwie, zaś wydanie orzeczenia zasądzającego alimenty zmierzałoby do obejścia prawa.

Sąd ustalił bowiem, że powód S. B. prowadzi wspólne gospodarstwo z żoną L. B.. Zgodnie natomiast z art. 27 k.r.i.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek małżonka do zaspokajania potrzeb drugiego małżonka, ma charakter alimentacyjny i wyprzedza obowiązek osób zobowiązanych w kolejności, wynikający z art. 128 k.r.i.o. Co więcej obowiązek alimentacji pomiędzy małżonkami, nie ustaje z mocy prawa z chwilą ustania, unieważnienia lub orzeczenia separacji małżeństwa. W myśl powyższego, w niniejszym przypadku to żona powoda S. B., jest pierwszą osobą z kręgu osób, zobowiązanych do alimentacji powoda, zobowiązaną do dostarczania mu środków utrzymania w trakcie trwania małżeństwa. Tym samym przepis art. 128 k.r.i.o. i nast. stanowiących o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy krewnymi, nie może mieć zastosowania w niniejszej sytuacji.

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne, zaś regulacji tej w przepisach proceduralnych odpowiada treść art. 232 k.p.c., zgodnie z którym to strony są zobowiązane wykazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Podkreślić należy, iż treść art. 6 k.c. i 232 k.p.c. oznacza, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na niej spoczywał.

W ocenie Sądu Kierownik (...) nie udowodnił, że zobowiązana w pierwszej kolejności do alimentacji żona powoda, z którym pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym, nie ma możliwości zarobkowych. Jak ustalono, zarówno powód, jak i jego żona podejmują prace dorywcze. Nadto żona powoda od listopada 2014 roku podjęła pracę zarobkową, zaoferowaną jej przez (...) w M.. Zajmuje się sprzątaniem przystanków, z czego uzyskuje dochód około 400 zł miesięcznie. Zatem obiektywnie ma ona możliwość przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb powoda, jeżeli on sam nie jest ich w stanie zabezpieczyć z uzyskiwanych przez siebie dochodów. Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi, wynika wprost z treści art. 130 k.r.o.

Reprezentujący powoda Kierownik (...) nie wykazał jednocześnie, jakoby powód nie miał możliwości utrzymania się, znajdował się w niedostatku i wymagał wsparcia ze strony pozwanych. Fakt, że powód ma orzeczony stopień niepełnosprawności, nie oznacza, że nie ma możliwości zarobkowych. Zwłaszcza, że powód z prac dorywczych, jest w stanie osiągnąć dochód w kwocie około 960 zł. Powód będąc zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ś., jako osoba bezrobotna, korzystał już z ofert pracy z tytułu staży płatnych. Urząd proponował też powodowi, pomimo jego niepełnosprawności podjęcie pracy na stanowisku – ochroniarza, co tym samym potwierdza, że niepełnosprawność jaką posiada, nie wyłącza go całkowicie z rynku pracy. Należy zauważyć, że od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.11.2015r. powód utrzymuje się z zasiłku stałego otrzymywanego z (...) w M. - w wysokości miesięcznie 456 zł. Nadto powód posiada ogródek, z którego uzyskuje żywność oraz hoduje króliki. Mieszkanie w którym mieszka, jest jego własnością. Powód tym samym ponosi jedynie symboliczne koszty związane z wyżywieniem, ale także z zamieszkaniem. Na miesięczne koszty utrzymania rodziny powoda składają się bowiem: wyżywienie – w kwocie 200-300 zł, prąd – w kwocie 70 zł, woda – w kwocie 60-70 zł. W kosztach utrzymania mieszkania, partycypuje również mieszkająca z powodem córka. Tym samym uzyskiwane przez powoda dochody z zasiłku stałego w wysokości 456 zł pokrywają niezbędne stałe koszty jego utrzymania. W przypadku zaś dodatkowych wydatków, powód może liczyć na wsparcie pozwanych, co wynika z przesłuchania powoda i pozwanych.

Na podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki z art. 128 § 1 k.r.o., art. 133 § 2 k.r.o. i art. 135 k.r.o., które wskazywałyby, że powinny być zasądzone od pozwanych A. R. i M. B. jakiekolwiek alimenty, nawet w symbolicznej wysokości. Sąd wziął też pod uwagę stanowisko uprawnionego S. B. w sprawie, zaprezentowane w toku przesłuchania oraz podzielił jego argumentację. Powód oświadczył bowiem, że nie żąda alimentów od dzieci, nawet w symbolicznej wysokości. Podał, że nie wiedział „nic o tej sprawie…”. Z relacji powoda wynikało, że nie brakuje mu środków na utrzymanie miesięczne, albowiem poza otrzymywanym zasiłkiem, utrzymuje się z dochodów żony oraz prac dorywczych. Ponadto, jak podał pozwani „dokładają się i mi pomagają. Interesują się moim losem”. Jak zaś wcześniej wskazano, w pierwszej kolejności to małżonkowie winni przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny, którą stworzyli poprzez zawarcie związku. Każdy z małżonków według sił i możliwości zarobkowych powinien przyczyniać się do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi. Ten obowiązek wyprzedza bowiem obowiązek alimentacyjny krewnych małżonka.

Sąd wziął także pod uwagę przesłuchanie pozwanych. Pozwana A. R. (1) oświadczyła, że stara się pomóc ojcu jak może, ale czasami sama „muszę pożyczyć”. Wskazała, że gdy ostatnio rodzice zwrócili się do niej o pomoc, przekazała im kwotę 250 zł. Pozwany M. B. oświadczył, że pomaga ojcu, robi mu zakupy, przywozi żywność (jajka).

Sąd nie znalazł podstaw do zasądzenia od pozwanych również i na podstawie zasad współżycia – społecznego jakiejkolwiek symbolicznej kwoty, tytułem alimentów na rzecz S. B.. Sąd stosownie do dyspozycji art. 135 § 1 i 2 k.r.o. badał sytuację osobistą, finansową i możliwości zarobkowe pozwanych i przyjął, że pozwani znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, która nie pozwoliłaby im na spełnianie orzeczonego przez Sąd obowiązku alimentacyjnego, bez uszczerbku dla koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny. Zważyć należy, że pozwani obowiązek alimentacyjny wobec powoda wypełniają poprzez osobiste starania. Powód może liczyć na pomoc rzeczową i finansową ze strony pozwanych, w sytuacjach kiedy takiego wsparcia potrzebuje.

Biorąc powyższe, Sąd w pkt I. sentencji wyroku, oddalił powództwo.

Orzeczenie o kosztach procesu, zawarte w punkcie II. sentencji wyroku, oparto na podstawie art. 96.1. ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.), stanowiącym, że nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Michurska-Gruszczyńska
Data wytworzenia informacji: