Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 834/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-05-29

Sygn. akt I C upr 834/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 maja 2013 roku

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca

Protokolant: Mirosława Mękarska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 29 maja 2013 roku w Ś.

sprawy z powództwa (...) S.a.r.l. z/s w L.

przeciwko M. B.

o zapłatę

powództwo oddala.

Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)

29.05.2013r.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu wniosła w dniu 27.10.2011 r. do Sądu Rejonowego Lublinie-Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu M. B.o zasądzenie na jej rzecz nakazem zapłaty kwoty 533,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 27.11.2006 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, w tym opłaty od pozwu w kwocie 30 zł. W uzasadnieniu strona powodowa twierdziła, że przejęła na podstawie umowy cesji wierzytelności wobec pozwanego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych od firmy (...)sp. z o.o., na rzecz której z kolei wierzytelności wobec pozwanego scedowała firma (...) sp. z o.o.Ponadto strona powodowa podniosła, że pozwany nie uregulował zadłużenia wynikającego z dokumentów finansowych – nota obciążeniowa z dnia 19.11.2006 r. na kwotę 533,46 zł płatnej do dna 26.11.2006 r. Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 03.02.2012 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił wniosek strony powodowej i nakazał pozwanemu zapłatę kwoty dochodzonej pozwem z odsetkami i kosztami procesu; w wyniku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu Sąd ten przekazał rozpoznanie sprawy do tut. Sądu.

Po przekazaniu sprawy strona powodowa w pozwie wniesionym na urzędowym formularzu podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości. W odpowiedzi na pozew pozwany podniósł, że w dniu 29.11.2006 r. pozwany otrzymał od poprzednika prawnego powoda sieci telekomunikacyjnej (...) sp. z o.o.rozwiązanie umowy z powodu braku uregulowania rachunku za świadczone usługi telekomunikacyjne wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej oraz zaległej płatności w wysokości łącznej 757,32 zł. Pismem z dnia 7.12.2006 r. pozwany otrzymał ostateczne wezwanie do zapłaty od ww. firmy, w którym zaproponowano mu możliwość umorzenia zadłużenia z tytułu kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy pod warunkiem uregulowania zaległych rachunków oraz podpisania nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach oferty specjalnej (umowa powindykacyjna). Z tego względu pozwany zgłosił się do punktu obsługi klienta (...) sp. z o.o., uregulował zaległe płatności oraz zawarł umowę powindykacyjną datowaną na 15.01.2007 r, zawartą na czas określony od tej daty do 15.07.2007 r. Pomimo podpisania umowy, do pozwanego zaczęła przychodzić korespondencja z biur windykacyjnych, w odpowiedzi na które pozwany osobiście zgłaszał się w siedzibach tych firm i przedstawiał zawartą umowę powindykacyjną oraz zgłosił się do biura (...)sp. zo.o. w Ś., gdzie poinformowano go, że jego sytuacja jest już uregulowana i numer z umowy powindykacyjnej powinien być aktywny. Następnie pozwany otrzymał wyjaśnienie z dnia 24.08.2007 r. że do tej pory nie została dokonana aktywacja numeru z umowy powindykacyjnej z powodu braku prawidłowej rejestracji prawidłowych dokumentów po stronie operatora sieci, za co pozwany został przeproszony. Ponadto w dalszej części pisma poproszono go o zgłoszenie się do biura obsługi klienta w celu podpisania kolejnej umowy opatrzonej dodatkowo opłatą aktywacyjną w wysokości 120 zł. Pozwany mając poczucie braku winy w sytuacji po swojej stronie oraz nieuzasadnionego żądania przez (...)sp. o.o. dodatkowej opłaty aktywacyjnej, nie skorzystał z opcji zawarcia kolejnej umowy, uważając że uregulował rachunki oraz poprzednia umowa windykacyjna nie został skutecznie wypowiedziana, a jednocześnie już wygasła. Następnie w dniu 14.07.2008 r. pozwany otrzymał wezwanie do zapłaty od firmy (...) sp. z o.o.dotyczące opisywanej płatności, a nadto firma ta skontaktowała się z pozwanym w celu ugodowego załatwienia sprawy. Pozwany w tym stanie rzeczy poinformował (...) sp. z o.o., że umowa powindykacyjna, której był stroną przestała obowiązywać w 2007 r. w związku z czym nie czuje się w obowiązku uregulowania niesłusznie naliczonej opłaty. Pozwany podniósł, że nie powinien ponosić ujemnych konsekwencji zaniedbań obciążających faktycznie (...) sp. z o.o.a przyczyną zaistniałej sytuacji był brak komunikacji pomiędzy biurem obsługi klienta a centrala operatora. Pozwany podniósł, że strona powodowa wykupiła niesłusznie naliczoną wierzytelność i nie może z tego tytułu żądać spełnienia jakichkolwiek roszczeń. Nadto pozwany zaprzeczył, by zalegał względem operatora usług z zapłatą zaległości z tytułu opłat za faktycznie świadczone usługi telekomunikacyjne, gdyż naliczona kara stanowi karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy, a roszczenie(...)z tego tytułu uregulowane przez pozwanego w momencie podpisania umowy powindykacyjnej, do której faktycznej realizacji nie doszło z przyczyn operatora usług telekomunikacyjnych.

W odpowiedzi na sprzeciw (pismo procesowe pozwanego) strona powodowa podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko i wskazała, że w ramach podejmowanych czynnościach windykacyjnych wysyłała pozwanemu serię pism informujących o stanie zadłużenia i sposobach zapłaty zadłużenia oraz konsekwencji prawnych nieuregulowania zadłużenia, lecz pozwany nie uregulował należności strony powodowej. Strona powodowa wskazała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 20.03.2008 r. nabyła od (...) sp. z o.o. bezsporną i zasadną wierzytelność pieniężną, której stan prawny nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny:

Pozwany zawarł ze operatorem sieci telekomunikacyjnej - (...) sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Pismem dniu 23.11.2006 r. pozwany otrzymał od ww. operatora oświadczenie o rozwiązanie umowy z powodu braku uregulowania rachunku za świadczone usługi telekomunikacyjne wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej oraz zaległej płatności w wysokości łącznej 757,32 zł. Jednocześnie ww. operator poinformował pozwanego, że możliwe jest korzystanie z usług tego operatora pod warunkiem uregulowania całości zadłużenia wynikającego z faktur za usługi telekomunikacyjne, a po wznowieniu usług operator anuluje naliczoną karę za zerwanie warunków promocji. Operator podał, że warunkiem wznowienia świadczenia usług telekomunikacyjnych jest zawarcie przez pozwanego nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Dowód: - odpis pisma do pozwanego z dnia 21.11.2006 r. z (...) Sp. z o.o. – k.51

Pismem z dnia 09.12.2006 r. pozwany otrzymał od ww. operatora ostateczne wezwanie do zapłaty kwoty 757,32 zł, w którym zaproponowano mu możliwość umorzenia zadłużenia z tytułu kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy pod warunkiem uregulowania zaległych rachunków oraz podpisania nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach oferty specjalnej (umowy powindykacyjnej ).

Dowód: - odpis ostatecznego wezwania do zapłaty z dnia 7.12.2006 r. – k.52,

Pozwany zgłosił się do punktu obsługi klienta (...) sp. z o.o. w Ś., uregulował zaległe płatności oraz zawarł umowę powindykacyjną datowaną na 15.01.2007 r, zawartą na czas określony od tej daty do 15.07.2007 r.

Dowód: - odpis powindykacyjnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 15.01.2007 r. o nr (...) – k.53

Pomimo podpisania umowy powindykacyjnej, do pozwanego zaczęła przychodzić korespondencja z biur windykacyjnych takich jak (...) SA wzywające go do dobrowolnej spłaty zadłużenia z tytułu zawartej z ww. operatorem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Dowód: - wezwanie do zapłaty firmy (...) z 02.08.2007 r. – k.54,

Następnie pozwany otrzymał od ww. operatora pisemne wyjaśnienie z dnia 24.08.2007 r. że do tej pory nie została dokonana aktywacja numeru z umowy powindykacyjnej z powodu braku prawidłowej rejestracji prawidłowych dokumentów po stronie operatora sieci, za co pozwany został przeproszony. Ponadto w dalszej części pisma poproszono go o zgłoszenie się do biura obsługi klienta w celu podpisania kolejnej umowy, bez ponoszenia opłaty za ponowną aktywację numeru w wysokości 120 zł. Pozwany nie skorzystał z opcji zawarcia kolejnej umowy.

Dowód: - odpisu pisma z dnia 24.08.2007 r. od (...) Sp. z o.o. – k.55

Na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 20.03.2008 r. ww. operator scedował na poprzednika prawnego strony powodowej (...)sp. z o.o. wierzytelność wobec pozwanego na kwotę dochodzoną pozwem. Następnie wierzytelność wobec pozwanego została przeniesiona w drodze umowy o przelew wierzytelności z dnia 07.05.2008 r. na (...) SAz/s w L., która to firma została przejęta przez stronę powodową w dniu 9 czerwca 2010 r. Firma (...)sp. z o.o. i strona powodowa zawiadamiały pozwanego o cesjach wierzytelności dochodzonej pozew, dokonanych 20.03.2008 r. i 07.05.2008 r.

Dowód: - wyciąg z rejestru handlowego i spółek w L., odpisu umowy cesji wierzytelności z dnia 20.03.2008 r., odpisu zawiadomienia o cesji wierzytelności z 20.03.2008 r., odpisu umowy cesji wierzytelności z dnia 7.05.2008 r., odpisu zawiadomienia o cesji wierzytelności z dnia 7.05.2008 r., odpisu częściowego wykazu wierzytelności do umowy z dnia 20.03.2008 r., odpisu częściowego wykazu wierzytelności do umowy a dnia 7.05.2008 r. – k. 33-41

Pismem z dnia 14.07.2008 r. pozwany otrzymał wezwanie do zapłaty od firmy (...) sp. z o.o. kwoty dochodzonej pozwem z tytułu niezrealizowanych płatności wobec operatora (...) sp. z o.o.

Dowód: - wezwanie do zapłaty z dnia 14.07.2008 r. od (...) sp. z o.o. – k.56

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się bezzasadne.

Zgodnie z art. 506 § 1 Kc jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie). Zgodnie z art. 6 Kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, poprzednik strony powodowej - operator sieci telekomunikacyjnej (...) sp. z o.o. posiadał wobec pozwanego istniejącą wierzytelność z tytułu niepłaconych usług telekomunikacyjnych oraz kary umownej za zerwanie warunków promocji, która zawierała w sobie kwotę dochodzoną pozwem w niniejszej sprawie. Pozwany jednak wykazał w ocenie Sądu, zgodnie z przywołanym art.6 Kc, na podstawie przedłożonych przez siebie dowodów przy odpowiedzi na pozew, że to zobowiązanie wygasło. Pozwany wykazał bowiem, że wskutek zawarcia nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (umowy powindykacyjnej) w dniu 15.01.2007 r. doszło do odnowienia w rozumieniu art. 506 § 1 Kc, w wyniku którego dotychczasowe zobowiązane wobec pozwanego wygasło wskutek uregulowania zaległej należności wobec operatora za świadczone przez niego usługi oraz wskutek jednoczesnego umorzenia kary umownej za niedotrzymanie warunków promocji, gdyż dotychczasowe zobowiązanie zostało zastąpione zobowiązaniem pozwanego z tytułu nowo zawartej umowy powindykacyjnej. Strona powodowa nie wykazała zaś, wbrew obowiązkowi z art. 6 Kc, ani nawet nie podnosiła, by kwota dochodzona pozwem stanowiła wierzytelność wobec pozwanego z jakiegoś innego tytułu niż pierwotna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności by wierzytelność ta wynikała z tej ww. umowy powindykacyjnej z operatorem, tym bardziej że jako datę wymagalności swojego roszczenia podaje datę 27.11.2006 r., a więc datę zbieżną z rozwiązaniem pierwotnej umowy z operatorem. Dowodami na okoliczność istnienia wierzytelności wobec pozwanego nie mogą skutecznie stanowić przedłożone przez stronę powodową wraz z pozwem umowy cesji wierzytelności wraz z częściowymi wykazami wierzytelności dotyczącymi pozwanego, gdyż dokumenty te – wobec zaprzeczenia przez pozwanego samemu istnieniu wierzytelności – mogą być jedynie dowodem na zawarcie ww. umów cesji wierzytelności, który to fakt nie był zresztą kwestionowany przez pozwanego. Strona powodowa nie zaoferowała natomiast Sądowi ani w pozwie ani w odpowiedzi na sprzeciw ani na rozprawie w dniu 29.05.2013 r. (art.505(5) Kpc) żadnego innego dowodu na okoliczność istnienia tej wierzytelności.

W tej sytuacji nie sposób uznać twierdzeń strony powodowej za udowodnione, a co za tym idzie powództwo ulegało oddaleniu.

Zarządzenia:

- (...)

- (...)

- (...)

Podstawa prawna: art. 506 § 1 Kc, art. 6 Kc

TEZA: -----------------

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Data wytworzenia informacji: