Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 796/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2013-02-27

Sygn. akt I C upr 796/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lutego 2013 roku

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie: Przewodniczący SSR Bartłomiej Rajca

Protokolant: Mirosława Mękarska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 27 lutego 2013 roku w Ś.

sprawy z powództwa Towarzystwo (...) SA w W.

przeciwko A. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego A. K. na rzecz strony powodowej Towarzystwo (...) SA w W. kwotę 395,64 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 64/100) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 20 listopada 2010 r. do dnia zapłaty,

II.  dalej idące powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 107 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zarządzenia:

1.  odnotować,

2.  kal. 21 dni,

27.02.2013r.

UZASADNIENIE

Strona powodowa Towarzystwo (...) SA w W. wniosła w dniu 24 października 2012 r. za pośrednictwem poczty do tut.

Sądu pozew w postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu A. K. o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz nakazem zapłaty kwoty 413 zł wraz z odsetkami od dnia 20 listopada 2010 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu w kwocie 107 zł, w tym 30 zł tytułem opłaty od pozwu, i 77 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (w tym 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pozwu). W uzasadnieniu strona powodowa twierdziła, że zbywca pojazdu zawarł ze stroną powodową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na okres od dnia 20.11.2009 r. do dnia 19.11.2010 r. i składka za powyższą umowę została w całości opłacona, a treść umowy zawarta jest w polisie nr (...) oraz wynika z przepisów ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych …. z dnia 22.05.2003 r. oraz z przepisów Kodeksu cywilnego. Strona powodowa twierdziła ponadto, że nie została powiadomiona w ustawowym terminie o wypowiedzeniu ww. umowy, stąd też należy przyjąć, że z mocy prawa została zawarta nowa umowa ubezpieczenia na kolejny okres 12 miesięcy. Zgodnie z nową, zawartą z mocy prawa umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą nr (...), termin płatności składki ubezpieczeniowej w wysokości 413 zł przypadał na dzień 19.11.2010 r., a strona powodowa wzywała pozwanego do jej zapłaty, lecz pozwany nie uregulował należności do dnia wniesienia pozwu. Strona powodowa twierdziła, że pozwany nabył ubezpieczany pojazd na podstawie umowy sprzedaży, dlatego na powoda jako nabywcę pojazdu przeszły prawa i obowiązki zbywcy wynikające z zawartej przez zbywcę umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, a ponieważ powód nie wypowiedział umowy ubezpieczenia, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Strona powodowa wskazała, że wartością przedmiotu sporu jest całość składki.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 06.11.2012r. tut. Sąd uwzględnił wniosek strony powodowej i nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 413 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu; w wyniku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu nakaz ten utracił moc. W sprzeciwie pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, oraz zgłosił zarzut potrącenia nienależnie obliczonej składki za okres od dnia 10.03.2011 r. do 19.11.2011 r. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wskazał, że nabył w dniu 25 lutego 2011 r. od poprzedniego posiadacza – H. W. samochód osobowy m-ki T. (...) o nr rej. (...), która z tytułu posiadania ww. pojazdu zawarła uprzednio ze stroną powodową umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa ta obowiązywała w chwili dokonania przeniesienia własności ww. pojazdu na pozwanego, a pozwany jej nie wypowiedział. Jednakże w dniu 10.03.2011 r. pozwany dokonał demontażu ww. pojazdu, a potwierdzająca to decyzja Starosty (...) z dnia 10.03.2011 r. została dostarczona do agencji strony powodowej w Ś.. Pozwany zarzucił, że skoro umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uległa rozwiązaniu z mocy prawa wskutek wyrejestrowania pojazdu mechanicznego przed upływem okresu trwania ww. umowy, strona powodowa niezasadnie dochodzi zapłaty przez powoda składki za cały, 12-miesięczny okres jej trwania tj. od 20.11.2010 r. do 19.11.2011 r., bo pozwanemu przysługuje roszczenie o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia i z tego względu pozwany zgłasza zarzut potrącenia roszczenia o zwrot składki z ewentualnym roszczeniem powódki.

Ustosunkowując się do stanowiska pozwanego strona powodowa podtrzymała swoje żądanie w dotychczasowej wysokości, podnosząc że wbrew twierdzeniu pozwanego, uwzględniła fakt wyrejestrowania pojazdu mechanicznego pozwanego z dniem 10.03.2011 r. i rozwiązania w związku z tym umowy ubezpieczenia OC nr 103- (...), gdyż dokonała rekalkulacji należnej składki za okres obowiązywania umowy, która po tym przeliczeniu wynosi 413 zł i ta kwota stanowi przedmiot roszczenia.

Bezsporne było między stronami (wskutek wyraźnego lub milczącego przyznania stron – art. 230 Kpc), że H. W. - poprzednik prawny pozwanego w zakresie własności pojazdu samochód osobowy m-ki T. (...) o nr rej. (...) zawarła ze stroną powodową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na okres od dnia 20.11.2009 r. do dnia 19.11.2010 r. i składka za powyższą umowę została w całości opłacona. Bezsporne było również między stronami, że strona powodowa nie została powiadomiona w ustawowym terminie o wypowiedzeniu ww. umowy, stąd też należy przyjąć, że z mocy prawa została zawarta nowa umowa ubezpieczenia OC posiadacza ww. pojazdu na kolejny okres 12 miesięcy, potwierdzona polisą nr (...). Bezsporne było również, że strona powodowa wzywała pozwanego do zapłaty składki z tytułu zawarcia nowej, zawartej z mocy prawa, umowy ubezpieczenia OC , lecz pozwany nie uregulował należności do dnia wniesienia pozwu. Bezsporne było również, że powód nabył ww. pojazd od H. W. w dniu 25 lutego 2011 r., a nowa, zawarta z mocy prawa umowa ubezpieczenia OC obowiązywała w chwili dokonania przeniesienia własności ww. pojazdu na pozwanego, a pozwany jej nie wypowiedział. Bezsporne było również to, że w dniu 10.03.2011 r. pozwany dokonał demontażu ww. pojazdu, a potwierdzająca to decyzja Starosty (...) z dnia 10.03.2011 r. została dostarczona do agencji strony powodowej w Ś. w tym samym dniu.

Sąd ustalił ponadto w sprawie następujący stan faktyczny:

Składka z umowy ubezpieczenia OC posiadacza ww. pojazdu za okres od dnia 20.11.2009 r. do dnia 19.11.2010 r., potwierdzonej polisą nr (...) płatna jednorazowo wynosiła 1.129 zł. W przypadku płatności w ratach I rata składki za ubezpieczenie OC (60 %) wynosiła 712 zł. I rata składki łącznej za ubezpieczenie OC, ubezpieczenie (...), ubezpieczenie M. (...) oraz ubezpieczenie (...) Prawnej za ww. okres wynosiła 782 zł. Składka łączna za wszystkie te rodzaje ubezpieczenia ww. pojazdu za okres od dnia 20.11.2009 r. do dnia 19.11.2010 r. została opłacona przez H. W. w dwóch ratach: w kwocie 782 zł w dniu 25.11.2009 r. oraz w kwocie 474 zł w dniu 24.05.2010 r.

Dowód: - polisa nr (...) – k.6,

- potwierdzenia wpłaty – k.7,8

Pełna składka z nowej, zawartej z mocy prawa umowy ubezpieczenia OC posiadacza ww. pojazdu, za okres od dnia 20.11.2010 r. do dnia 19.11.2011 r., potwierdzonej polisą nr (...) płatna jednorazowo wynosiła 1.239 zł. W przypadku płatności w ratach I rata składki za ubezpieczenie OC (60 %) wynosiła 781 zł. I rata składki łącznej za ubezpieczenie OC, ubezpieczenie (...), ubezpieczenie M. (...) oraz ubezpieczenie (...) Prawnej za ww. okres wynosiła 851 zł.

Dowód: - polisa nr (...) – k.5

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się prawie w całości zasadne.

Zgodnie z art. 813 § 1 Kc składkę z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia (w tym również umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) oblicza się (należy przyjąć, że proporcjonalnie) za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Pozwany w postępowaniu przed tut. Sądem nie kwestionował w istocie co do zasady roszczenia strony powodowej wynikającego z zawartej z mocy prawa nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczących pojazdu m-ki T. (...) o nr rej. (...), podnosząc jedynie zarzuty co do wysokości dochodzonej pozwem kwoty poprzez zarzut nieprawidłowego naliczania przez stronę powodową należności z tytułu składki z tytułu zawarcia ww. umowy poprzez naliczenie składki również za nienależny okres tj. od dnia wyrejestrowania ww. pojazdu w dniu 10.03.2011 r. do dnia 19.11.2011 r. Wynikało to zapewne z nieprecyzyjnego twierdzenia strony powodowej, zawartego w pozwie, że wartość przedmiotu sporu stanowi całość składki, co mogło sugerować, że strona powodowa dochodzi należności z tytułu składki za ubezpieczenie OC również za ten okres. Również wezwanie do zapłaty przez pozwanego z dnia 02.06.2011 r. zaległej składki zawiera taką mylną treść. Strona powodowa wyjaśniła jednak w toku procesu, że dochodzona pozwem kwota stanowi już zrekalkulowana składka za ubezpieczenie OC za okres od 20.11.2010 r. do dnia 10.03.2011 r.

W ocenie Sądu zrekalkulowana składka za samo ubezpieczenie OC (a składki za tylko ten rodzaj ubezpieczenia dochodziła strona powodowa) za okres od 20.11.2010 r. do dnia 10.03.2011 r. powinna wynosić jednak nieco mniej niż wyliczona przez stronę pozwaną kwota 413 zł. Skoro bowiem jak wynika z ustalonego stanu faktycznego skoro I rata składki za samo ubezpieczenie OC wynosiła 781 zł i stanowiło to 60 % tej składki, to należy przyjąć, że 100 % tej składki (za okres ubezpieczenia od 20.11.2010 r. do 19.11.2011 r.) proporcjonalnie wyniosłoby w przybliżeniu kwotę 1.301 zł. Wskazuje na to również ustalony fakt, że 100 % składki za ww. okres ubezpieczenia, płatnej jednorazowo wynosiłoby 1.239 zł, a za płatność w ratach zastosowano podwyżkę w wysokości 5 %, a więc 1.239 zł + 5% tej kwoty daje w przybliżeniu również kwotę 1.301 zł. Skoro za okres 365 dni (100 % okresu) ochrony ubezpieczeniowej stronie powodowej należałaby się kwota składki 1.301 zł, a strona powodowa udzielała ochrony ubezpieczeniowej za posiadanie ww. pojazdu łącznie przez okres 111 dni (od 20.11.2010 r. do 10.03.2011 r.), to stronie powodowej należała się od pozwanego składka za ubezpieczenie OC w proporcjonalnej wysokości 395,64 zł (1.301 x 111 dni : na 365 dni), wobec bezspornej w istocie okoliczności, że pozwany nie uiścił żadnej kwoty z tytułu tej składki. Z tego względu Sąd zasądził tę właśnie kwotę od pozwanego na rzecz strony powodowej w pkt I wyroku. O odsetkach od tej kwoty Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 Kc i art. 359 § 2 Kc w zw. z art. 813 § 2 Kc naliczając je od dnia następnego po dniu wymagalności ww. składki tj. od dnia 20.11.2010 r.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w pkt II wyroku na podstawie art. 100 zd. 2 Kpc w zw. z art. 98 § 1 i 3 Kpc w zw. z art. 99 Kpc, mając na uwadze że powództwo zostało oddalone w nieznacznym jedynie zakresie i zaliczając do kosztów procesu uiszczoną przez stronę powodową opłatę od pozwu w kwocie 30 zł, opłatę za czynności radcy prawnego strony powodowej w kwocie 60 zł (uznając, że brak jest podstaw do zasądzenia wyższej stawki niż minimalna) oraz kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, mając na uwadze strona powodowa nie wykazała poniesienia wyższych, uzasadnionych kosztów dochodzenia swoich praw w rozumieniu art. 98 § 1 i 3 Kpc.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Zarządzenia:

- odnotować,

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi strony powodowej;

- kalendarz 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Data wytworzenia informacji: