Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 163/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2014-12-08

Sygnatura akt III RC 163/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ś., dnia 08-12-2014 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Beata Michurska-Gruszczyńska

Protokolant: Katarzyna Sobera

po rozpoznaniu w dniu 08-12-2014 r. w Środzie Śląskiej na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego J. J. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. S. (1)

przeciwko P. J.

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty ustalone od pozwanego P. J. na rzecz małoletniego powoda J. J. na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków z dnia 09 marca 2010r. w sprawie o sygn. III RC 58/10 z kwoty po 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie do kwoty po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie płatne poczynając od dnia 23 czerwca 2014r., z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletniego powoda M. S. (1), jako przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  nakazuje pozwanemu, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa (kasa tutejszego Sądu) kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty sądowej, od uiszczenia której małoletni powód był zwolniony;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 163/14

UZASADNIENIE

Małoletni powód J. J., działający przez przedstawicielkę ustawową M. S. (1) w pozwie z dnia 23.06.2014r. wniósł o podwyższenie alimentów od pozwanego P. J., ostatnio orzeczonych w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu z dnia 09 marca 2010r. w sprawie o sygn. akt III RC 58/10 w kwocie po 300 zł do kwoty po 1.500 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu matka małoletniego powoda podniosła, iż od ustalenia ostatnich alimentów minęły 4 lata, potrzeby małoletniego wyraźnie wzrosły, a pozwany nadal nie uczestniczy w osobistych staraniach o jego wychowanie. Małoletni powód zaczął uczęszczać do szkoły, uprawiać sporty (piłka nożna, karate). Podała, że pozwany nie dokonał żadnej wpłaty tytułem ustalonych alimentów w kwocie po 300 zł miesięcznie, a alimenty są płacone z funduszu alimentacyjnego, począwszy od miesiąca grudnia 2013r.

Na rozprawie w dniu 17.09.2014r. powód wniósł jak w pozwie. Informacyjnie przesłuchana matka małoletniego powoda podała, że nie pozostaje w związku małżeńskim z pozwanym. Z zawodu jest technikiem ekonomistą, pracuje jako sprzedawca. Nie ma dodatkowych kwalifikacji. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Podał, że od „zawsze pracuję za granicą na stanowisku jako monter okien. Rok temu pracowałem za granicą zajmowałem się handlem autami”. Wskazał, że od ponad roku nie ma kontaktu z synem. Twierdził, że powódka „jest krwiopijcą, bezczelnie wyciąga ode mnie pieniądze kiedy wie, że mam zaległość alimentacyjną”.

Na rozprawie w dniu 24.10.2014r. powód podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie. Pozwany nie stawił się na rozprawę i usprawiedliwił swoją nieobecność.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni J. J., urodził się w dniu (...) we W.. Pochodzi ze związku partnerskiego M. S. (1) z P. J..

(dowód: okoliczność bezsporna).

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w dniu 09 marca 2010r., w sprawie o sygn. akt III RC 58/10 ustalono, że P. J. jest zobowiązany łożyć na rzecz małoletniego powoda J. J. alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01 kwietnia 2010r., z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki M. S. (1), jako przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda.

(dowód: okoliczność bezsporna,

akta Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt III RC 58/10).

W dacie ustalania alimentów małoletni powód J. J. zamieszkiwał w S., przy ul. (...), gminie K. wspólnie z matką M. S. (1) i pozwanym P. J., w domu jednorodzinnym należącym do rodziców matki małoletniego. Małoletni miał wówczas 3 lata. Uczęszczał do przedszkola. Miesięczny koszt utrzymania powoda wynosił około 600 zł.

Matka małoletniego w dacie ustalania alimentów pracowała zarobkowo, na stanowisku - monter, uzyskując dochody w wysokości 1.300-1.500 zł miesięcznie. Partycypowała w kosztach utrzymania domu rodziców – opłatach, przekazywała rodzicom miesięcznie kwotę 500 zł. Pozwany sporadycznie robił zakupy, dwa razy przekazał matce małoletniego kwotę po 100 zł, w lutym 2010r. uiścił opłatę za przedszkole w kwocie 300 zł.

Pozwany P. J. w dacie ustalania alimentów pracował za granicą – w H.. Zajmował się montażem okien. Podejmował prace dorywcze. Osiągał dochód w wysokości 1.000-1.200 zł euro miesięcznie. Był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym wobec dwóch córek P. i O., nie pochodzących ze związku z M. S. (1), miesięcznie w wysokości po 250 zł na każdą z córek.

(dowód: akta Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt III RC 58/10,

przesłuchanie matki małoletniego M. S. (1) - k. 103-104).

Pozwany nie płacił alimentów, ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w dniu 09 marca 2010r., w sprawie o sygn. akt III RC 58/10 na rzecz małoletniego P. J. w kwocie po 300 zł miesięcznie. W okresie od dnia 01.12.2013r. do dnia 30.09.2014r. matka małoletniego miała przyznane świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego w wysokości 300 zł miesięcznie. We wrześniu 2013r. wszczęto przeciwko pozwanemu postępowanie egzekucyjne, w celu wyegzekwowania zaległych alimentów w wysokości 3.600 zł a od października 2013r. alimentów bieżących po 300 zł miesięcznie oraz odsetek i kosztów egzekucyjnych, prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej A. M., w sprawie Kmp 53/13.

Oprócz powyższego wobec pozwanego wszczęte zostały także postępowania egzekucyjne z wniosku innych wierzycieli: Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, K. 253/123 (zadłużenie na dzień 02.07.2014r. wynosiło 742,20 zł), G. J. w przedmiocie wyegzekwowania zaległych alimentów, Kmp 120/03 (zadłużenie z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 10.10.2013r. wynosiło 19.425 zł), D. S., Km 3790/12 (należność główna na dzień 16.09.2013r. 12.084,51 zł – łącznie 20.407,85 zł).

(dowód: decyzja (...) z 19.12.2013 - k. 11-12,

wezwanie do zapłaty wystawione przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, sygn. akt Kms 253/13 - k. 59,

zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków, sygn. akt Kmp 120/03 - k. 62

zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcie wierzytelności, wezwanie dłużnika do wskazania mienia, wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej A. M., sygn. akt Kmp 53/13 - k. 63-65,

zawiadomienie o wszczęciu postepowania egzekucyjnego z 16.09.2013r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, sygn. akt Km 3790/12 wraz z nakazem zapłaty - k. 70-71,

przesłuchanie matki małoletniego M. S. (1) - k. 103-104).

Obecnie powód J. J. ma 8 lat. Uczęszcza do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w S.. Mieszka wraz z matką M. S. (1) i dziadkami (rodzicami matki), w S., przy ul. (...), gminie K., w domu jednorodzinnym należącym do dziadków. Małoletni ma stwierdzoną wadę stóp, wymaga noszenia butów z wkładkami ortopedycznymi, których koszt co trzy miesiące wynosi około 250 zł. Małoletni czyta czasopisma dziecięce np. (...) oraz gazetki o tematyce sportowej. Interesuje się grami komputerowymi. Od trzech lat chodzi na basen i na zajęcia karate. Czasem, raz na pięć tygodni wraz z matką chodzi do kina. Nadto małoletni dojeżdża dwa razy w tygodniu wraz z matką do W., gdzie trenuje piłkę nożną, w drużynie Ś. W..

Miesięczny koszt utrzymania małoletniego obecnie kształtuje się w granicach około 1.000-1.100 zł. Na kwotę tą składają się między innymi wydatki na: wyżywienie – około 300 zł, odzież – około 150 zł, basen – 140 zł, zajęcia karate – 100 zł, zajęcia piłki nożnej – 80 zł, zakup czasopism – około 70 zł, środki czystości i kosmetyki – około 100 zł, wydatki związane z mieszkaniem (partycypacja w opłatach) – około 196 zł. Nadto powód ponosi wydatki związane z nauką szkolną oraz uczestnictwem w wycieczkach szkolnych, w 2013/2014 na te wydatki matka powoda przeznaczyła kwotę 669 zł.

Pozwany nie łoży dodatkowych pieniędzy na rzecz małoletniego powoda, nie płaci orzeczonych alimentów w kwocie 300 zł miesięcznie. W żaden inny sposób nie partycypuje w kosztach jego utrzymania, ponoszonych przez matkę. Nie kontaktuje się z małoletnim, czasem przypadkowo widuje małoletniego.

(dowód: zestawienie kosztów utrzymania dziecka w wieku szkolnym - k. 5-9,

wykaz opłat szkolnych (...) - k. 16,

wykaz kosztów utrzymania małoletniego - k. 17,

zgłoszenie uczestnictwa w Małej Akademii (...) i regulamin w S. - k. 18-19,

rachunki na zakupu obuwia i odzieży sportowej - k. 21-22,

potwierdzenia wpłat za zajęcia karate i nauki pływania, zakup książek i materiałów szkolnych, czasopism – k. 23-26, 37-39, 41-44, 40,

rachunki i potwierdzenia opłat kosztów utrzymania mieszkania (woda, energia, telefon, zakup opału) - k. 27-36,

przesłuchanie matki małoletniego M. S. (1) - k. 103-104).

Pozwany P. J., ma obecnie 39 lat. Z zawodu jest operatorem obrabiarek skrawających, tokarzem, ślusarzem, frezerem. W roku 2013 pracował za granicą, zajmował się handlem samochodami. Pozwany w październiku 2011r. wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego z matką małoletniego i powodem domu jednorodzinnego w S.. Obecnie zamieszkuje w B., przy ul. (...), gminie K.. Pozwany był karany wyrokami Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu z dnia 3.02.2011r. i z dnia 14.03.2013r.

(dowód: wezwania do odbycia kary z 30.08.2014r. - k. 67-68,

przesłuchanie informacyjne pozwanego P. J. - k. 81,

przesłuchanie informacyjne matki małoletniego powoda M. S. (1) - k. 81

przesłuchanie matki małoletniego M. S. (1) - k. 103-104).

Matka małoletniego powoda - M. S. (1), ma obecnie 32 lata. Z zawodu jest technikiem ekonomistą. Nie ma dodatkowych kwalifikacji. Obecnie pracuje w zawodzie sprzedawcy. Wcześniej odbyła staż w żłobku, pracowała też jako pracownik produkcyjny. W 2013 roku osiągnęła dochód roczny w wysokości 17.865 zł. W okresie od dnia 15.01.2014 do 14.07.2014 nie pracowała, pobierała zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80% - około 600 zł brutto. W okresie od dnia 01.08.2014r. do 31.10.2014r. pracowała na stanowisku sprzedawca – w sklepie (...), w P. Handlowym B., z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 1.680 zł. Od dnia 16.09.2014r. była osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Obecnie podjęła pracę, na stanowisku sprzedawca w sklepie z odzieżą, na B.. Osiąga wynagrodzenie w wysokości miesięcznie 1.242 zł. Matka małoletniego ma zobowiązania kredytowe - kredyt na zakup samochodu w wysokości 5.000 zł, z ratą tygodniową w wysokości 150 zł. Nadto partycypuje w kosztach utrzymania domu rodziców (w którym mieszka wspólnie z małoletnim), w S., przy ul. (...), gminie K., przekazując rodzicom miesięcznie na opłaty kwotę 500 zł.

(dowód: decyzja Prezydenta Miasta W. z 07.01.2014 - k. 15,

decyzja PUP we W. z dnia 16.09.2014r. - k. 69,

umowa o pracę M. S. (2) z 01.08.2014r. - k. 76,

zaświadczenie Prezydenta Miasta W. z 07.08.2014 k. 77,

informacja roczna osoby ubezpieczonej w 2013 roku - k. 90-92,

informacja PIT-11 za rok 2013 - k. 93,

zeznanie PIT-37 roczne za rok 2013 - k. 94-101,

wydruki na F. matki małoletniego powoda – k. 72-75,

przesłuchanie informacyjne matki małoletniego powoda M. S. (1) - k. 81,

przesłuchanie matki małoletniego M. S. (1) - k. 103-104).

Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia 15.10.2014r. i w Ś. z dnia 16.10.2014r. w okresie od czerwca 2014r. PUP dysponował ofertami pracy dla osób bez kwalifikacji zawodowych - z wynagrodzeniem miesięcznym od 1.764 zł do 2.000 zł brutto oraz ze stawką godzinową od 9 do 11 zł brutto, ofertami pracy dla operatorów obrabiarek skrawających - z wynagrodzeniem od 1.680 zł do 3.494 zł brutto, dla ślusarzy - z wynagrodzeniem od 1.800 zł do 3.000 zł brutto, tokarzy - z wynagrodzeniem od 3.000 zł do 3.800 zł brutto, monterów okien - z wynagrodzeniem od 1.834 zł do 2.100 zł brutto, a także dla sprzedawcy z wynagrodzeniem od 1.680 zł do 3.062 zł brutto. Urząd nie posiadał ofert pracy na stanowisku technik ekonomista.

(dowód: zaświadczenie z PUP we W. z dnia 15.10.2014r. - k. 86-87,

zaświadczenie z PUP w Ś. z dnia 16.10.2014r. - k. 89,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest częściowo uzasadnione.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 k.r.o.)

Podstawą materialnoprawną żądania był przepis art. 138 k.r.o. , stanowiący, iż w razie zmiany stosunków uprawniony, do alimentacji może żądać zmiany orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego. Celem badania sądu w niniejszej sprawie było ustalenie, czy od daty poprzedniego orzeczenia dotyczącego wysokości świadczeń alimentacyjnych nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca zmianę dotychczasowego zakresu obowiązku alimentacyjnego pozwanego. W myśl utrwalonego orzecznictwa i piśmiennictwa zmianą stosunków jest zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego, a więc zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych, a także – zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 r., sygn. akt II CO 9/74, publ. LEX nr 7560, a także: J. Pietrzykowski, [ w:] tenże (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, str.561). Przy czym należy zauważyć, że przy ustalaniu zakresu żądania na podstawie art. 138 k.r.o. bierze się pod uwagę przesłanki z art. 135 k.r.o. Zgodnie z art. 135 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka wyznaczają zatem z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dotyczą środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Podczas gdy zaspokojenie środków utrzymania polega tylko na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, pożywienia, odzieży, pielęgnacji, leczenia, to dla zaspokojenie środków wychowania następuje ponadto przez osobistą troskę o jego rozwój fizyczny i umysłowy. Przy czym należy zaznaczyć, że przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko potrzeby zapewniające uprawnionemu minimum egzystencji, ale potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu - odpowiedni do jego wieku i uzdolnień - prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (zob. teza IV uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16.12.87r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

Sąd przeanalizował sytuację pozwanego w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych, a także sytuację małoletniego powoda w kontekście jej potrzeb. Tym samym, poprzez porównanie warunków istniejących w dacie zawarcia między stronami ugody określającej obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec małoletniego powoda na kwotę 300 zł miesięcznie z warunkami obecnymi, Sąd mógł ocenić, czy zachodzi przesłanka z art. 138 k.r.o. , będąca podstawą uwzględnienia żądania zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie przesłuchania przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda, informacyjnego przesłuchania pozwanego, a ponadto opierając się na dołączonych dokumentach, które to w świetle zasad doświadczenia życiowego uznał za wiarygodne i zasługujące na uwzględnienie. Sąd na rozprawie w dniu 08.12.2014r. pominął dowód z przesłuchania pozwanego, albowiem pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie rozprawy, na której pozwany miał zostać przesłuchany, nie stawił się on i nie usprawiedliwił swojego niestawiennictwa.

Sąd doszedł do przekonania, że matka małoletniego powoda wykazała zmianę stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o. Po pierwsze, nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniego. Podczas gdy w 2010r. powód ustalił zakres tych potrzeb na poziomie około 600 zł i strony doszły do porozumienia, że pozwany będzie uiszczał kwotę 300 zł to obecnie łączne koszty utrzymania małoletniego kształtują się na poziomie ok. 1.000-1.100 zł miesięcznie, zatem wzrosły o około 400-500 zł. Zmiana ta jest z jednej strony powodowana ogólnym wzrostem cen towarów i usług w Polsce, którego konsekwencje ponosi również pozwany. Niemniej z drugiej strony zwiększenie zakresu potrzeb małoletniego jest związany z jego wzrastaniem i rozwojem. Koszty utrzymania dziecka w wieku szkolnym są niewątpliwie wyższe, niż koszty utrzymania dziecka młodszego, w wieku przedszkolnym. Zwrócić jednakże uwagę trzeba, że sytuacja finansowa oraz rodzinna matki małoletniej, przy zwiększonych potrzebach małoletniego, nie zmieniła się znacznie, a osiągane przez nią dochody wręcz zmalały, co przenosi się także na sytuację małoletniego pozostającego pod jej bezpośrednią pieczą. Matka małoletniego sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem, osobistymi staraniami zaspakaja potrzeby dziecka, a także troszczy się o jego rozwój fizyczny i duchowy. Nie jest jednak w stanie sama obecnie zaspokoić dziecku zwiększonych potrzeb, które wiążą się z wydatkami finansowymi na dziecko. Jednakże, zauważyć należy, że matka powoda chcąc zabezpieczyć potrzeby jej dziecka, niezależnie od braku ofert pracy w jej zawodzie - technika ekonomisty, podejmuje prace, które aktualnie są oferowane przez pracodawców (sprzedawca, pracownik produkcyjny), a które nie są związane z jej wyksztalceniem. Jej możliwości zarobkowe są jednak stosunkowo mniejsze, w porównaniu do możliwości zarobkowych pozwanego. Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia 15.10.2014r. i w Ś. z dnia 16.10.2014r. w okresie od czerwca 2014r. PUP dysponował ofertami pracy dla osób w zawodzie sprzedawcy z wynagrodzeniem od 1.680 zł do 3.062 zł brutto. Urząd nie posiadał natomiast ofert pracy na stanowisku technik ekonomista. Niewątpliwie wysokość otrzymywanych przez matkę powoda zarobków w pełni nie pokrywa obecnie usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego. Małoletni rośnie, w związku z czym zwiększeniu ulegają również wydatki na wyżywienie, odzież dla małoletniego. Podkreślenia wymaga, że małoletni ma stwierdzoną wadę stóp, wymaga noszenia butów z wkładkami ortopedycznymi, co wiąże się ze wzrostem kosztów jego utrzymania, których obowiązkiem winien być również obciążony pozwany. Małoletni jest w okresie szybkiego rozwoju intelektualnego, nauki czytania i pisania, co wymaga zwiększonych nakładów na edukację, także tą pozaszkolną. Małoletni czyta czasopisma dziecięce np. (...) oraz gazetki o tematyce sportowej. Interesuje się grami komputerowymi. Wzrost kosztów małoletniego związany jest także z rozpoczęciem przez małoletniego edukacji szkolnej, która wiąże się z wydatkami na podręczniki, materiały szkolne. Nie można odmawiać też dziecku uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, które wiążą się z dodatkowymi wydatkami, a niewątpliwie wpływają na jego rozwój. Uczęszcza też na wiele zajęć dodatkowych, jak basen, karate, piłka nożna, które także wiążą się z opłatami, i są korzystane dla dobra dziecka. Jak wynika w ustaleń, na chwilę obecną to matka angażuje się w pełni, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki dla jego rozwoju, pozwany natomiast oprócz zasądzonych alimentów w kwocie 300 zł (egzekwowanych w toku postępowania egzekucyjnego), w żaden inny sposób nie partycypuje w kosztach jego utrzymania, ponoszonych przez matkę. Nie kontaktuje się z małoletnim. Tymczasem oboje rodzice, w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania według wieku, zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Dokonując ustaleń w zakresie usprawiedliwionych zwiększonych potrzeb małoletniego, Sąd uznał, że przedstawione przez matkę żądanie zasądzenia od pozwanego alimentów w wysokości 1.500 zł miesięcznie, a zatem ich podwyższenie o kwotę 1.200 zł jest zbyt wygórowane. Odnosząc się do kwestii zakresu obowiązku alimentacyjnego, które pozwany ma obowiązek łożyć na rzecz małoletniego powoda, Sąd uznał, że zasadne jest, także i w świetle doświadczenia życiowego przyjęcie, że miesięczny koszt utrzymania małoletniego kształtuje się na poziomie około 1.000 – 1.100 zł w ocenie Sądu podwyższenie alimentów do kwoty 600 zł miesięcznie, a zatem o 300 zł miesięcznie na rzecz małoletniego powoda, jest kwotą w pełni uzasadnioną potrzebami małoletniego oraz możliwościami zarobkowymi pozwanego, które w aktualnych warunkach gospodarczych są realne, a pozostawienie obowiązku alimentacyjnego na poziomie 300 zł miesięcznie, mogłoby prowadzić dla niekorzystnych dla dziecka następstw w koniecznym jego utrzymaniu i wychowaniu.

Sąd w niniejszej sprawie oceniał również możliwości zarobkowe pozwanego P. J., przy czym miał na uwadze, że pozwany w toku postępowania pomimo obowiązku wynikającego z art. 6 k.c., nie wykazał swojej sytuacji materialnej, ani nie podał żadnych okoliczności, uzasadniających oddalenie powództwa, w szczególności, takich które nie pozwalają na zwiększenie zakresu obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego syna J. J.. Sąd ocenia możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, z punktu widzenia art. 135 § 1 k.r.o. a zatem o zakresie świadczeń alimentacyjnych decydują nie tylko rzeczywiste i faktyczne osiągane dochody zobowiązanego (których pozwany nie wykazał), ale zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, czyli te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do sił umysłowych i fizycznych. Zgodnie z przyjętą linia orzecznictwa, zasadne i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. - jest oparcie rozstrzygnięcia na możliwościach zarobkowych pozwanego. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (vide: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1959 r. 3 CR 212/59, OSPiKA 1960, poz. 41).

Sąd ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego miał na uwadze, że pozwany jest osobą młodą, zdolną do zatrudnienia, ma szereg kwalifikacji zawodowych, które dają mu realne w aktualnych warunkach gospodarczo-społecznych perspektywy zatrudnienia. Fakt ewentualnych obciążeń finansowych pozwanego, nie może mieć tak znaczącego wpływu na sytuację uprawnionego do alimentacji, aby ograniczać prawo małoletniego do zaspokojenia swoich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb. Co więcej, przedłożone przez pozwanego dokumenty, wskazujące na wszczęte postępowania egzekucyjne nie dotyczą okresu żądanego pozwem (a roku 2013), a pozwany nie wykazał, czy zobowiązania te są nadal egzekwowane, czy zostały uregulowane, jaka jest wysokość jego obecnych zobowiązań (od wszczęcia postępowania w sprawie) oraz wysokość usprawiedliwionych kosztów jego utrzymania. Z treści wezwania do zapłaty z dnia 02.07.2014r. (k. 59) wynika zadłużenie pozwanego na kwotę 742,20 zł, a zatem wysokość tego zadłużenia nie może wpływać znacznie na obniżenie możliwości zarobkowych pozwanego.

Pozwany pomimo wezwania, celem przesłuchania i wyjaśnienia powyższych okoliczności, nie stawiał się na rozprawę, nie składał pism procesowych. Na pierwszej rozprawie pozwany swoim zachowaniem, naruszył powagę na S. rozpraw, przeszkadzając w prowadzeniu czynności procesowych, nie reagując na wezwania Przewodniczącego do zachowania powagi i przeszkadzanie podczas, kiedy wypowiadała się matka powoda, wtrącając własne uwagi bez wcześniejszego udzielenia mu głosu przez Przewodniczącego.

Powszechnie przyjmuje się też w doktrynie i orzecznictwie, że fakt, iż zobowiązany do alimentacji ma zobowiązania wobec osób trzecich nie może stanowić uzasadnienia dla ograniczenia środków przysługujących małoletniemu dziecku. Sytuacja osobista pozwanego w jakiej się znalazł, związana z obciążającymi go wyrokami karnymi, w konsekwencji nieuchronnością odbycia orzeczonych kar pozbawienia wolności (jak ustalono, pozwany jednak obecnie nadal pozostaje na wolności), jest wynikiem swobodnych decyzji życiowych, podejmowanych przez pozwanego, których skutkami nie można obciążać małoletniego dziecka i ograniczać w ten sposób zaspakajanie jego uzasadnionych potrzeb. Z drugiej strony pozwany dokonując własnych wyborów życiowych, musi być świadomym obowiązku, jaki spoczywa na nim względem własnego dziecka, które nie może odczuwać negatywnych skutków działań pozwanego. Sąd wziął także pod uwagę fakt, że pozwany dotychczas pomimo deklaracji zawartej w ugodzie z dnia 09.03.2010r. zasądzającej alimenty, iż będzie ten obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spełniał w wysokości co najmniej 300 zł w istocie tego obowiązku nie spełniał dobrowolnie. Wskazać należy w tym miejscu, że pozwany w toku informacyjnego przesłuchania przyznał, że od „zawsze pracuję za granicą na stanowisku jako monter okien. Rok temu pracowałem za granicą zajmowałem się handlem autami”. Tym samym uznać należało, że pozwany ma możliwości zarobkowe i winien także w odpowiednim stopniu przyczyniać się do zaspokojenia zwiększonych potrzeb dziecka.

Sąd ustalił również, iż pozwany ma możliwość podjęcia, a co więcej dokonania wyboru rodzaju pracy w wyuczonych przez siebie zawodach, a jego możliwości zarobkowe w Polsce oscylują na kwotę około 1.680 zł – 3.900 zł brutto. Jak wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy we W. z dnia 15.10.2014r. i w Ś. z dnia 16.10.2014r. w okresie od czerwca 2014r. PUP dysponował ofertami pracy zarówno dla operatorów obrabiarek skrawających, ślusarzy, tokarzy, jak i monterów okien.

Na końcu rozważań, nie sposób zauważyć, że pozwany mógł się liczyć z tym, że koszt utrzymania jego syna będzie wzrastał, a nie malał, a zatem powinien on się liczyć, z tym, iż będzie musiał płacić w niedalekiej przyszłości, wyższe alimenty od dotychczasowych, które były dotychczas ustalone na minimalnym poziomie.

Biorąc powyższe Sąd podwyższył alimenty ustalone od pozwanego na rzecz małoletniego powoda J. J. ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków z dnia 09.03.2010r. z kwoty 300 zł do kwoty 600 zł miesięcznie, płatne poczynając od dnia wniesienia pozwu, tj. 23.06.2014r. z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat, o czym orzekł w pkt. I. sentencji wyroku.

W pkt II. sentencji wyroku, w pozostałej części żądanie pozwu oddalił tj. co do dalszej kwoty 900 zł miesięcznie, jako zbyt wygórowane, nie pozostające w związku z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka.

W pkt III. sentencji wyroku opierając się na przepisie art. 98 § 1 k.p.c., w zw. z art. 83 i w zw. z art. 113.1. i art. 13. 1. ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.), Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 zł tytułem opłaty od pozwu, w części przegranej przez pozwanego, tj. co do kwoty 3.600 zł (300 zł x 12 miesięcy), od obowiązku, której powódka była zwolniona.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi w pkt I. na podstawie art. 333 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Walaszczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Michurska-Gruszczyńska
Data wytworzenia informacji: